Πρόγραμμα Προσχολικής Αγωγής και Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών

Εικόνα
Εικόνα

Η Δράση με τίτλο «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για τη πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης» περιόδου 2023-2024, αφορά στην παροχή θέσεων φροντίδας και φιλοξενίας σε παιδιά προσχολικής ηλικίας (βρέφη, προ νήπια), σε παιδιά σχολικής ηλικίας και σε παιδιά, εφήβους και άτομα με αναπηρία σε δημόσιες και ιδιωτικές δομές: Βρεφικούς, Βρεφονηπιακούς Σταθμούς, Παιδικούς Σταθμούς, Βρεφονηπιακούς Σταθμούς Ολοκληρωμένης Φροντίδας, Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.) και Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών και Ατόμων με Αναπηρία (Κ.Δ.Α.Π. ΑμεΑ).

Η δράση υλοποιείται μέσα από ετήσιο κύκλο Πρόσκλησης για Πρόγραμμα με τίτλο: «Πρόγραμμα Προσχολικής Αγωγής και Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών», μέγιστης διάρκειας έντεκα (11) μηνών, που αντιστοιχεί στο σχολικό έτος 2023-2024, από την 1η Σεπτεμβρίου 2023 έως την 31η Ιουλίου 2024.

Η Δράση στοχεύει αφενός στη διασφάλιση της ισότιμης και χωρίς αποκλεισμούς πρόσβασης των παιδιών, και ιδίως των παιδιών σε ανάγκη, σε ποιοτικές υπηρεσίες αγωγής και εκπαίδευσης στην προσχολική και σχολική ηλικία, σε εναρμόνιση και με τα ειδικότερα οριζόμενα στη Σύσταση ΕΕ 2021/1004 για τη θέσπιση μίας Ευρωπαϊκής Εγγύησης για το Παιδί» (Child Guarantee) και αφετέρου στην πρόσβαση παιδιών, εφήβων και ΑΜΕΑ σε υπηρεσίες εξωσχολικών δραστηριοτήτων δημιουργικής απασχόλησης, σύμφωνα με τον Νόμο 4941/2022/Άρθρο 104 (ΦΕΚ113/Ά/16.6.2022).

Ωφελούμενα παιδιά: ορίζονται τα βρέφη, νήπια και παιδιά προσχολικής ηλικίας καθώς και τα παιδιά, έφηβοι και τα άτομα με αναπηρία, που εμπίπτουν στις κατηγορίες και πληρούν τις προϋποθέσεις του Άρθρου 1 της πρόσκλησης με αριθμ. πρωτ. 12158/19.06.2023, προκειμένου να λάβουν «αξία τοποθέτησης» (voucher) και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Άρθρο 1 της υπ' αριθμ. 47217/20.05.2023 ΚΥΑ.

Δικαιούχος Φορέας της Δράσης: Η Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.

Χρηματοδότηση Δράσης: Το Πρόγραμμα είναι συγχρηματοδοτούμενο από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ+) στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2021 - 2027, από εθνικούς πόρους (ΠΔΕ) και πόρους του τακτικού προϋπολογισμού του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής & Οικογένειας.

Προϋπολογισμός Δράσης: Ο συνολικός προϋπολογισμός της δράσης για την περίοδο 2023-2024 ανέρχεται στο ποσό των 341.200.000 €.