Κάρτα Στάθμευσης Μονίμου Κατοικίας

Απαραίτητα δικαιολογητικά :

  1. Αίτηση ενδιαφερόμενου (συνημμένο αρχείο).
  2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 (συνημμένο αρχείο).
  3. Τίτλος κυριότητας οικίας ή μισθωτήριο συμβόλαιο.
  4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
  5. Φωτοαντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας του οχήματος.
  6. Φωτοαντίγραφο της φορολογικής δήλωσης.
  7. Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας.
  8. Πρόσφατος λογαριασμός Δ.Ε.Η.

Επικοινωνήστε με το αρμόδιο γραφείο για να ενημερωθείτε για τον χρόνο και το κόστος εξυπηρέτησης.