Δημοτική αστυνομία

Κάρτα Στάθμευσης Μονίμου Κατοικίας

Απαραίτητα δικαιολογητικά : Αίτηση ενδιαφερόμενου (συνημμένο αρχείο). Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 (συνημμένο αρχείο). Τίτλος κυριότητας οικίας ή μισθωτήριο συμβόλαιο. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. Φωτοαντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας του οχήματος. Φωτοαντίγραφο της φορολογικής δήλωσης...