Ριζάκος Παναγιώτης του Δημητρίου

Επίθετο
Ριζάκος
Όνομα
Παναγιώτης
Όνομα πατέρα
Δημητρίου
Περιουσιακή κατάσταση

Στοιχεία εκλογής

Στοιχεία εκλογής
Περίοδος
2014-2019
Συνδυασμός
Πρόταση Ευθύνης - Σταυρογιάννης
Αριθμός ψήφων
972 ψήφοι

Συμβούλια/Επιτροπές

Συμβούλια/Επιτροπές
Συμβούλιο/Επιτροπή
Δημοτικό Συμβούλιο
Ιδιότητα
Μέλος
Περίοδος
έως
Αρμοδιότητες

Αρμοδιότητες, που θα ασκούνται εντός των ορίων της Δημοτικής Ενότητας Γοργοποτάμου:

 • Έχουν την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα και του ελέγχου του προσωπικού που θα οριστεί να παρέχει υπηρεσίες εντός της δημοτικής ενότητας.
 • Παρακολουθούν την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα.
 • Μεριμνούν για τη διαφύλαξη και την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα.
 • Συνεργάζονται με τους προέδρους και τους εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.
 • Μεριμνούν για την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των Πολιτών σε θέματα της δημοτικής ενότητας.
Συμβούλιο/Επιτροπή
Εκτελεστική Επιτροπή
Ιδιότητα
Μέλος
Περίοδος
έως
Συμβούλιο/Επιτροπή
Δημοτικό Συμβούλιο
Ιδιότητα
Αντιδήμαρχος
Περίοδος
έως
Αρμοδιότητες

1.Αγροτικής Ανάπτυξης και ιδίως

 • Τα θέματα του πρωτογενούς τομέα (Αγροτικής Ανάπτυξης, Κτηνοτροφίας, Πτηνοτροφίας) 
 • Την ευθύνη των αστικών και περιαστικών αλσών, δημοτικών και κοινοτικών καλλιεργητικών εκτάσεων και  βοσκοτόπων, την προστασία και διαχείριση των υδάτινων πόρων,
 • τη συντήρηση και διαχείριση των αντλιοστασίων και των συστημάτων άρδευσης
 • την εποπτεία των ΤΟΕΒ
 • τη συντήρηση των αντιπλημμυρικών και  εγγειοβελτιωτικών έργων
 • την ευθύνη προβολής και προώθησης των αγροκτηνοτροφικών προϊόντων και των προϊόντων ΠΟΠ και ΠΓΕ,
 • την ευθύνη εκπόνησης και υλοποίησης προγραμμάτων εξειδικευμένης ενημέρωσης των καλλιεργητών νέων καλλιεργειών και των νέων αγροτών,
 • την ευθύνη υποστήριξης και ενίσχυσης της φυτικής και ζωικής παραγωγής,
 • την ευθύνη λειτουργίας των δημοτικών σφαγείων

Για τις ανωτέρω αρμοδιότητες εξουσιοδοτείται για τη χορήγηση και υπογραφή αδειών, πιστοποιητικών, την έκδοση αποφάσεων, την επιβολή των προβλεπομένων κυρώσεων, καθώς και την ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου.

2.Συντήρησης και επέκτασης του πρασίνου και ιδίως

 • Την ευθύνη λειτουργίας της αρμόδιας για το αντικείμενο αυτό Υπηρεσίας του Δήμου,
 • την ευθύνη συντήρησης του πρασίνου σε όλη την εδαφική περιφέρεια του Δήμου,
 • την επίβλεψη της μελέτης και των έργων επέκτασης του πρασίνου,
 • την ευθύνη λειτουργίας του δημοτικού φυτωρίου,
 • την ευθύνη λειτουργίας του θρυμματιστή κλαδιών.