Καραθάνος Κωνσταντίνος του Δημητρίου

Επίθετο
Καραθάνος
Όνομα
Κωνσταντίνος
Όνομα πατέρα
Δημητρίου

Στοιχεία εκλογής

Στοιχεία εκλογής
Περίοδος
2019-2023
Συνδυασμός
Πρόταση Ευθύνης - Σταυρογιάννης
Αριθμός ψήφων
244 ψήφοι
Περίοδος
2014-2019
Συνδυασμός
Πρόταση Ευθύνης - Σταυρογιάννης
Αριθμός ψήφων
385 ψήφοι

Συμβούλια/Επιτροπές

Συμβούλια/Επιτροπές
Συμβούλιο/Επιτροπή
Δημοτικό Συμβούλιο
Ιδιότητα
Δημοτικός σύμβουλος
Περίοδος
έως
Αρμοδιότητες

Άσκηση αρμοδιοτήτων αθλητισμού, όπως αυτές ειδικότερα περιγράφονται στο άρθρο 75 περίπτωση στ΄ εδάφ. 11, 12 και 31 του ν. 3463/06, όπως συμπληρώθηκε και ισχύει και την υπογραφή με εντολή Δημάρχου των σχετικών με τις αρμοδιότητες αυτές εγγράφων και πιστοποιητικών, πλην χρηματικών ενταλμάτων.