Καραγιάννης Στυλιανός του Γεωργίου

Επίθετο
Καραγιάννης
Όνομα
Στυλιανός
Όνομα πατέρα
Γεωργίου

Στοιχεία επικοινωνίας

Email
st_karagiannis1981@hotmail.com

Στοιχεία εκλογής

Στοιχεία εκλογής
Περίοδος
2019-2023
Συνδυασμός
Πρόταση Ευθύνης - Σταυρογιάννης
Αριθμός ψήφων
913 ψήφοι
Περίοδος
2014-2019
Συνδυασμός
Πρόταση Ευθύνης - Σταυρογιάννης
Αριθμός ψήφων
562 ψήφοι

Συμβούλια/Επιτροπές

Συμβούλια/Επιτροπές
Συμβούλιο/Επιτροπή
Δημοτικό Συμβούλιο
Ιδιότητα
Δημοτικός σύμβουλος
Περίοδος
έως
Συμβούλιο/Επιτροπή
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
Ιδιότητα
Αναπλ. μέλος
Περίοδος
έως
Συμβούλιο/Επιτροπή
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
Ιδιότητα
Μέλος
Περίοδος
έως
Συμβούλιο/Επιτροπή
Δημοτικό Συμβούλιο
Ιδιότητα
Αντιδήμαρχος
Περίοδος
έως
Αρμοδιότητες

Ορίζει Αντιδήμαρχο τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Στυλιανό Καραγιάννη και του μεταβιβάζει τις ακόλουθες καθ’ ύλην αρμοδιότητες:

I. Τεχνικών Έργων, Υποδομών και Εγκαταστάσεων και ιδίως:

  • Την εποπτεία και ευθύνη της λειτουργίας της Διεύθυνσης Υποδομών και Τεχνικών Έργων και των αντίστοιχων υφισταμένων της οργανικών μονάδων και, συγκεκριμένα, των Τμημάτων Κτιριακών Έργων και Κοινόχρηστων Χώρων, Οδοποιίας και Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων και Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων, Αδειών Εγκαταστάσεων και Ενέργειας.
  • Τη λήψη μέτρων ρύθμισης της κυκλοφορίας, τον καθορισμό χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων, τον καθορισμό των αστικών γραμμών λεωφορείων, πεζοδρόμων, μονοδρομήσεων και κατευθύνσεων της κυκλοφορίας και, γενικότερα, τη λήψη μέτρων για την ασφάλεια της οδικής κυκλοφορίας, όπως και την υλοποίηση των σχετικών κανονιστικών αποφάσεων.
  • Τη χορήγηση αδειών, την έκδοση αποφάσεων, που σχετίζονται με τις πιο πάνω ανατιθέμενες αρμοδιότητες και την επιβολή των προβλεπόμενων διοικητικών κυρώσεων.

II. Πολεοδομικού Σχεδιασμού και ιδίως:

  • Την εποπτεία και ευθύνη της λειτουργίας του Τμήματος Υπηρεσίας Δόμησης, που έχει ως αντικείμενο την εφαρμογή του πολεοδομικού σχεδιασμού, την έκδοση και τον έλεγχο εφαρμογής των οικοδομικών αδειών, τον έλεγχο των αυθαίρετων κατασκευών και όσα ειδικότερα αναφέρονται στις επί μέρους διατάξεις του άρθρου 19 του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου.
Συμβούλιο/Επιτροπή
Δημοτικό Συμβούλιο
Ιδιότητα
Αντιδήμαρχος
Περίοδος
έως
Αρμοδιότητες

1. Τεχνικών Έργων, Υποδομών και Εγκαταστάσεων και ιδίως:

  • Την εποπτεία και ευθύνη της λειτουργίας των Υπηρεσιών της Διεύθυνσης των Τεχνικών Έργων, που έχουν ως αντικείμενο την μελέτη, εκτέλεση και επίβλεψη εκτέλεσης κτιριακών έργων, έργων διαμόρφωσης και συντήρησης κοινόχρηστων χώρων, οδοποιίας και λοιπών έργων οδικής υποδομής και ηλεκτρομηχανολογικών έργων, όπως και την αδειοδότηση εγκαταστάσεων, τεχνικών επαγγελμάτων και συναφών επιχειρήσεων.
  • Τη λήψη μέτρων ρύθμισης της κυκλοφορίας, τον καθορισμό χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων, τον καθορισμό των αστικών γραμμών λεωφορείων, πεζοδρόμων, μονοδρομήσεων και κατευθύνσεων της κυκλοφορίας και, γενικότερα, τη λήψη μέτρων για την ασφάλεια της οδικής κυκλοφορίας, όπως και την υλοποίηση των σχετικών κανονιστικών αποφάσεων.
  • Τη χορήγηση αδειών, την έκδοση αποφάσεων, που σχετίζονται με τις πιο πάνω ανατιθέμενες αρμοδιότητες, την επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων και την ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου.

2. Πολεοδομικού Σχεδιασμού και ιδίως:

  • Την εποπτεία και ευθύνη του Πολεοδομικού Σχεδιασμού και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα των αρμοδιοτήτων πολεοδομίας, χωροταξίας και χρήσεων γης, Πολεοδομικών Μελετών, Τοπογραφικών Εφαρμογών, Οικοδομικών Αδειών και ελέγχου Αυθαιρέτων, Τεχνικού Αρχείου - Γραμματείας και την υπογραφή των σχετικών με τις αρμοδιότητες αυτές εγγράφων και πιστοποιητικών, πλην χρηματικών ενταλμάτων.
Συμβούλιο/Επιτροπή
Δημοτικό Συμβούλιο
Ιδιότητα
Μέλος
Περίοδος
έως
Συμβούλιο/Επιτροπή
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
Ιδιότητα
Μέλος
Περίοδος
έως