Αρμοδιότητες & Μέλη Επιτροπής Ισότητας των Φύλων

Οι αρμοδιότητες της Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας περιλαμβάνουν:

  • σε συνεργασία με την αρμόδια υπηρεσία του δήμου, συμμετέχει και υποστηρίζει την ένταξη της ισότητας των φύλων στις πολιτικές του δήμου, εισηγείται και συμμετέχει στην εκπόνηση σχεδίων δράσης για την ισότητα των φύλων σε τοπικό επίπεδο,
  • διατυπώνει προτάσεις και εισηγείται προς τα αρμόδια όργανα του δήμου, τη λήψη των αναγκαίων μέτρων για την προώθηση της ουσιαστικής ισότητας των φύλων σε όλους τους τομείς της οικονομικής, πολιτικής και κοινωνικής ζωής,
  • συνεργάζεται με την Περιφερειακή Επιτροπή Ισότητας των Φύλων, τις αρμόδιες, κατά περίπτωση, υπηρεσιακές μονάδες του δήμου και με δομές και συλλογικότητες που δραστηριοποιούνται στο πεδίο της προώθησης θεμάτων ισότητας των φύλων και δικαιωμάτων των γυναικών σε τοπικό επίπεδο,
  • συνεργάζεται με τις δομές του Δικτύου της ΓΓΙΦ για την πρόληψη και καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών, καθώς και με φορείς της κοινωνίας των πολιτών.

Την 7 Νοεμβρίου 2011, πραγματοποιήθηκε η τελετή υπογραφής της «Ευρωπαϊκής Χάρτας για την Ισότητα των Φύλων στις Τοπικές Κοινωνίες» με την οποία 126 Δήμοι ανέλαβαν δημόσια δέσμευση για την ανάπτυξη και εφαρμογή σχεδίου δράσης για την ένταξη της ισότητας στις πολιτικές του Δήμου τους. Μεταξύ των Δήμων που υπέγραψαν την Ευρωπαϊκή Χάρτα, συμπεριλαμβάνεται και ο Δήμος Λαμιέων. Συνεπώς στα πλαίσια της οργάνωσης της λειτουργίας του Δήμου μας. μετά την υπογραφή της Χάρτας, στις προτεραιότητες του ανήκει και η συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας των Φύλων.

Συνεπώς στα πλαίσια της οργάνωσης της λειτουργίας του Δήμου μας, μετά την υπογραφή της Χάρτας, στις προτεραιότητες του ανήκει και η ανασυγκρότηση της Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας των Φύλων.

Ως τακτικά μέλη της επιτροπής ορίζονται οι :

  1. Υπό κατασκευή

και αναπληρωματικά μέλη:

  • Υπό κατασκευή