Ανακοίνωση για τη  συντήρηση των σχολικών μονάδων

Υποβλήθηκε από news_admin στις Παρ, 29/09/2023 - 10:40
Είδος άρθρου
Εικόνα


Σε απάντηση των όσων αναφέρονται για ελλιπή συντήρηση των σχολικών μονάδων και για τις δαπάνες συντήρησης των σχολικών μονάδων, με αφορμή το τραγικό περιστατικό που συνέβη στο 3ο Γυμνάσιο Λαμίας που  ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό μαθητή, αναφέρουμε τα εξής :
Ο Δήμος  για τα έτη 2020-2023  στον ΚΑ: 1312 «Επισκευή και συντή-ρηση σχολικών κτιρίων άρθρο 13 ν. 2880/2011»,  έλαβε   τα παρακάτω ποσά
10/07/2020: 236.900,00 €
08/07/2021: 232.100,00 €
14/07/2022: 232.100,00 €
30/05/2023: 232.000,00 €
Σύνολο:      933.100,00 €
Τι έχουμε υλοποιήσει κατά την τρέχουσα δημοτική περίοδο. 
α) έχουμε δημοπρατήσει και υλοποιούμε έργο με τίτλο "επισκευές και λοιπές εργασίες σχολικών κτιρίων (ΣΑΤΑ ΣΧ/ΠΕ) προϋπολογι-σμού 665.000,00 €. 
Σε αυτή την εργολαβία συμπεριλαμβάνονται βελτιωτικές παρεμβάσεις σε 22 σχολικές μονάδες. 
β) έχουμε δημοπρατήσει και υλοποιούμε έργο με τίτλο «Κατασκευή Ραμπών και wc ΑΜΕΑ σε σχολικά κτίρια του Δήμου Λαμιεών», προϋπολογι-σμού 135.000,00 €
γ) έχουμε δημοπρατήσει και είναι προς παράδοση την μελέτη με τίτλο «εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέσων πυροπροστασίας στις χολικές μο-νάδες του Δήμου Λαμιεών», προϋπολογισμού 130.000,00 € περίπου 
δ) αμέσως μετά την παράδοση της ανωτέρω μελέτης και εντός του 2023 θα δημοπρατηθεί έργο με τίτλο «υλοποίηση μέτρων και μέσων πυρο-προστασίας στις σχολικές μονάδες του Δήμου Λαμιέων» προϋπολογισμού 260.400,00 €
ε) ολοκληρώνεται η μελέτη και πρόκειται να δημοπρατηθεί εντός του 2023 νέο έργο για βελτιωτικές παρεμβάσεις σε 10 περίπου σχολικές μονάδες του Δήμου Λαμιεών, προϋπολογισμού 400.000,00 €
στ) καθημερινά,  τα συνεργεία του Δήμου, με δικά του μέσα και υλικά παρεμβαίνουν, προκειμένου να λυθούν τα οποιαδήποτε προβλήματα δημι-ουργούνται στις σχολικές μονάδες. Το κόστος αυτών των παρεμβάσεων δεν μπορεί να εκτιμηθεί.
ζ) ο Δήμος εκπόνησε μελέτη για έργο με τίτλο «επισκευές σχολικών κτιρίων και προαυλίων» και την κατέθεσε για χρηματοδότηση στο «Αντώνης Τρίτσης», προϋπολογισμού 2.482.000,00 € και αναμένουμε την αξιολόγηση. 
Το συνολικό κόστος των παρεμβάσεων που έχουν υλοποιηθεί, υλοποιούνται ή και πρόκειται να υλοποιηθούν στο άμεσο μέλλον (εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου) ανέρχονται σε 1.600.000,00 € περίπου, χωρίς σε αυτό το να συνυπολογίζονται οι παρεμβάσεις που κάνουν σε καθη-μερινή βάση τα συνεργεία του Δήμου 
Από τα παραπάνω προκύπτει ότι ο Δήμος, όχι μόνο δεν διαθέτει σε άλλους σκοπούς τα χρήματα που εισπράττει από την πολιτεία για την συντήρηση των σχολικών μονάδων, όπως αναφέρεται σε κάποια  δημο-σιεύματα,  αλλά είναι σε διαρκή αναζήτηση επιπλέον πόρων, είτε αυτοί προέρχονται από ιδίους πόρους του Δήμου, είτε από άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία.
Επίσης αναφορικά με τους χρόνους των επιτόπιων ελέγχων,  ο Δήμος και οι υπηρεσίες του είναι σε μία διαρκή επαφή με τους υπευθύνους των σχολικών μονάδων και σε συνεργασία με αυτούς προτεραιοποιεί  και σχεδιάζει τις παρεμβάσεις που θα πραγματοποιηθούν. Πέραν τούτο όμως τουλάχιστον μία φορά το έτος πραγματοποιεί επιτόπιο έλεγχο σε κάθε σχολική μονάδα.
Τέλος οι ενεργείς σχολικές μονάδες ανέρχονται σε 90, των οποίων ο μέσος χρόνος κατασκευής τους είναι άνω των 30 ετών και η συνολική ετήσια χρηματοδότηση είναι 230.000,00 €. Αυτό σημαίνει ότι σε κάθε σχολική μονάδα αντιστοιχούν περίπου 2.500,00 €,  κατ' ετος για την συντήρηση τους και τις επισκευές τους. 
Ο Δήμος και οι υπηρεσίες του συνεχίζουν να είναι  σε στενή συνεργα-σία με την εκπαιδευτική κοινότητα, τους Συλλόγους Γονέων και όλους τους λειτουργούς της εκπαίδευσης, για να πετύχουμε, όλοι μαζί, τις καλύτερες συνθήκες μάθησης των παιδιών.