Έργα οδοποιϊας στην πόλη της Λαμίας

Υποβλήθηκε από prallis στις Τετ, 13/10/2021 - 07:47
Ημερομηνία προκήρυξης
Είδος προκήρυξης
Αριθμός πρωτοκόλλου
41486
Ημερομηνία πρωτοκόλλησης
Αρ. Διαδ. Ανάρτησης (Α.Δ.Α.)
Ψ3ΗΛΩΛΚ-54Ρ
Αριθμός μελέτης
125/2021
Περιγραφή

Τμήμα IΙ : Αντικείμενο/Εύρος της σύμβασης

II.1)Τίτλος:ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΛΑΜΙΑΣ

II.2)Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV:45000000-7

II.3)Είδος σύμβασης: Έργα

II.4)Σύντομη περιγραφή:H μελέτη αυτή αφορά στην κατασκευή έργων οδοποιίας του Δήμου Λαμίας ήτοι την κατασκευή, επισκευή και την ασφαλτόστρωση υφιστάμενων οδών του Δήμου .

Το φυσικό αντικείμενο του έργου αφορά τις οδούς Αινιάνων, Λεωσθένους, Θερμοπυλών, Εσλιν, Τσαλτάκη, Φιλιαδώνος, 1η παρ. Δραγατσανίου, Σπύρου Λούη, Μετεωρίτου, Τσιάτσου, Σαρακατσάνω, Αγίας Ιερουσαλήμ  .

Ανήκει δε σε έργα κατηγορίαςΟΔΟΠΟΙΪΑΣ

II.5) Εκτιμώμενη συνολική αξία: Αξία χωρίς ΦΠΑ: 564.516,13€Νόμισμα: ΕΥΡΩεκ των οποίων 415.511,30ευρώ αφορούν σε εργασίες στην κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ.

Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε. 18%)   74.792,03

Απρόβλεπτα73.545,50 € (ποσοστό 15% επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου Γ.Ε.+Ο.Ε.) που αναλώνονται σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 156 παρ. 3.(α) του ν. 4412/2016.

Απολογιστικά  200,00

Στο ανωτέρω ποσό προβλέπεται αναθεώρηση στις τιμές, ποσού  467,30(σύμφωνα με το άρθρο 153 του ν. 4412/2016) και ΦΠΑ 24%(135.483,87 €).