Επισκευές και λοιπές εργασίες σχολικών κτιρίων

Υποβλήθηκε από prallis στις Τετ, 31/08/2022 - 07:25
Ημερομηνία προκήρυξης
Είδος προκήρυξης
Αριθμός πρωτοκόλλου
33859
Ημερομηνία πρωτοκόλλησης
Αρ. Διαδ. Ανάρτησης (Α.Δ.Α.)
ΡΚΒ3ΩΛΚ-ΗΤ2
Αριθμός μελέτης
86/22
Περιγραφή

I.3) Είδος της αναθέτουσας αρχής:  Αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης/ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ

Τμήμα IΙ : Αντικείμενο/Εύρος της σύμβασης                                                                  

II.1) Τίτλος: «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ»

II.2) Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV: 45000000-7

II.3) Είδος σύμβασης: Έργα

II.4) Σύντομη περιγραφή: Το έργο περιλαμβάνει εργασίες επισκευών σε σχολικά κτίρια και αύλειους χώρους αυτών του Δήμου Λαμιέων

 Ανήκει δε σε έργα κατηγοριών: ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ και ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ

II.5) Εκτιμώμενη συνολική αξία: Αξία χωρίς ΦΠΑ: 536.290,32 Νόμισμα: ΕΥΡΩ

Το ποσό αυτό αναλύεται ως εξής:

 

Δαπάνη εργασιών: 370.843,23 ευρώ.

Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε. 18%)   66.751,78 ευρώ

Απρόβλεπτα 65.639,25 ευρώ (ποσοστό 15% επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου Γ.Ε.+Ο.Ε.) που αναλώνονται σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 156 παρ. 3.(α) του ν. 4412/2016.

Απολογιστικά (Α.Ε.Κ.Κ.) 2.500,00 ευρώ

Αναθεώρηση στις τιμές, ποσού  30.556,06 ευρώ (σύμφωνα με το άρθρο 153 του ν. 4412/2016)

Ο ΦΠΑ 24% ανέρχεται στο ποσό των 128.709,68 ευρώ.

  •   Το ποσό των 445.521,86 ευρώ χωρίς αναθεώρηση, ΦΠΑ και ΑΕΚΚ αφορά εργασίες κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ
  •   Το ποσό των 57.712,40 ευρώ χωρίς αναθεώρηση, ΦΠΑ και ΑΕΚΚ αφορά εργασίες κατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ

II.6) Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα: Η παρούσα σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα

II.7) Τόπος εκτέλεσης: Κωδικός NUTS: EL644 Φθιώτιδα. Κύριοι τόποι ή τοποθεσίες εκτέλεσης: Δήμος Λαμιέων:

  1. Δημοτική Κοινότητα Λαμίας
  2. Τοπική Κοινότητα Ηρακλείας
  3. Τοπική Κοινότητα Λιανοκλαδίου
  4. Τοπική Κοινότητα Κομποτάδων
  5. Τοπική Κοινότητα Φραντζή

Τοπική Κοινότητα Λ. Υπάτης