Εκσυγχρονισμός αρδευτικού δικτύου Τ.Ο.Ε.Β. Μοσχοχωρίου

Υποβλήθηκε από prallis στις Πέμ, 28/09/2023 - 09:14
Ημερομηνία προκήρυξης
Είδος προκήρυξης
Αριθμός πρωτοκόλλου
40208
Ημερομηνία πρωτοκόλλησης
Αρ. Διαδ. Ανάρτησης (Α.Δ.Α.)
6ωδξωλκ-5τ6
Αριθμός μελέτης
60/23
Περιγραφή

Ο Δικαιούχος Δήμος Λαμιέων, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό [ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)] για την ανάθεση του έργου «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Τ.Ο.Ε.Β ΜΟΣΧΟΧΩΡΙΟΥ» (CPV: 45232120-9 Αρδευτικά Έργα), Κωδικός ΝUTS:EL644 Φθιώτιδα, με προϋπολογισμό 1.772.177,42€ (πλέον Φ.Π.Α. 24%), ήτοι 2.197.500,00€ με Φ.Π.Α.

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ με προϋπολογισμό 1.391.802,98€ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα) και ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ με προϋπολογισμό 318.677,88€ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα).

 

Το παρόν έργο αφορά στην κατασκευή νέου υπόγειου αρδευτικού  δικτύου στην Δ.Κ. Μοσχοχωρίου του Δήμου Λαμιέων.

Το νέο υπόγειο αρδευτικό δίκτυο θα τροφοδοτείται από τον Σπερχειό Ποταμό, για την άντληση του επιφανειακού νερού θα κατασκευαστεί στην όχθη του ποταμού νέο αντλιοστάσιο στη θέση όπου λειτουργεί ήδη το υφιστάμενο. Επίσης μέσω της τοποθέτησης συστήματος κεντρικού ελέγχου θα γίνεται συνολική διαχείριση της τροφοδοσίας και λειτουργίας του δικτύου. Το αντλιοστάσιο θα έχει τη δυνατότητα να τροφοδοτεί το δίκτυο με συνολική παροχή έως και 900m3/hr , συνολικά με την κατασκευή του δικτύου θα υπάρχει η δυνατότητα άρδευσης 2.450 στρεμμάτων. Επίσης πριν την είσοδο του νερού στην δεξαμενή του αντλιοστασίου θα κατασκευαστεί κατάλληλη διάταξη συγκράτησης των φερτών υλικών από οπλισμένο σκυρόδεμα. 

Το δίκτυο διανομής θα είναι υπόγειο, θα λειτουργεί υπό πίεση και θα κατασκευαστεί από πλαστικούς σωλήνες πολυαιθυλενίου. Επίσης θα τοποθετηθούν οι απαραίτητες συσκευές και διατάξεις προκειμένου να εξασφαλιστεί  η ομαλή και ασφαλή λειτουργία του δικτύου (αερεξαγωγοί , αντιπληγματική προστασία, δικλείδες ελέγχου κ.τ.λ). Στις κατάλληλες θέσεις και σε κάθε αρδευτική μονάδα  θα κατασκευαστούν υδροληψίες για την άρδευση των καλλιεργειών.

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής  www.lamia.gr.