Βελτίωση συστημάτων πυροπροστασίας παιδικών σταθμών

Υποβλήθηκε από prallis στις Τετ, 06/10/2021 - 09:30
Ημερομηνία προκήρυξης
Είδος προκήρυξης
Αριθμός πρωτοκόλλου
40073
Ημερομηνία πρωτοκόλλησης
Αρ. Διαδ. Ανάρτησης (Α.Δ.Α.)
6Χ2ΞΩΛΚ-5ΦΞ
Αριθμός μελέτης
124/2021
Περιγραφή

I.3) Είδος της αναθέτουσας αρχής: Αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης / ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ

Τμήμα IΙ : Αντικείμενο / Εύρος της σύμβασης

II.1)Τίτλος: Βελτίωση συστημάτων πυροπροστασίας παιδικών σταθμών

II.2)Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV: 45214100-1 (Κατασκευαστικές εργασίες για παιδικούς σταθμούς)

II.3)Είδος σύμβασης: Έργα

II.4)Σύντομη περιγραφή: Το έργο αφορά σε επεμβάσεις βελτίωσης των συστημάτων πυροπροστασίας παιδικών-βρεφονηπιακών σταθμών του Δήμου Λαμιέων. Οι εργασίες που προβλέπονται να γίνουν είναι οι εξής:

  • Η κατασκευή συστημάτων αυτόματου καταιονισμού (δίκτυα sprinkler) σε πέντε δημοτικούς Παιδικούς – Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου Λαμιέων.
  • Παράλληλα, θα ελεγχθούν και, όπου χρειαστεί, θα αναβαθμιστούν τα υφιστάμενα συστήματα πυρανίχνευσης και χειροκίνητης αναγγελίας πυρκαγιάς, ενώ θα γίνουν και μικρές παρεμβάσεις όσον αφορά στην παθητική πυροπροστασία των κτιρίων (έξοδοι διαφυγής, πυροδιαμερίσματα, κ.α.)
  • Επίσης θα πραγματοποιηθούν και   εργασίες αλλαγής διαρρυθμίσεων και υποδομών στον Α’ Παιδικό Σταθμό, προκειμένου αυτός να λειτουργήσει ως βρεφικός.