Τεχνική υπηρεσία

Χορήγηση θέσης στάθμευσης για ΑΜΕΑ

Απαιτούμενα δικαιολογητικά : Γνωμάτευση ΚΕΠΑ (Κέντρου πιστοποίησης αναπηρίας) με το ποσοστό αναπηρίας Φωτοαντίγραφο του συμβολαίου ιδιοκτησίας του ακινήτου ή του μισθωτηρίου συμβολαίου σε περίπτωση ενοικίασης. Στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος φιλοξενείται από συγγενικό πρόσωπο θα προσκομίζεται...

Άδεια υποβιβασμού κρασπέδων και διαμόρφωσης πεζοδρομίου

Απαιτούμενα δικαιολογητικά : Σχέδιο θεωρημένο από την πολεοδομία που να φαίνεται η συγκεκριμένη θέση στάθμευσης. Συμβολαιογραφική πράξη δέσμευσης του αντίστοιχου χώρου. Τοπογραφικό διάγραμμα αποτύπωσης της θέσης υποβιβασμού-διαμόρφωσης πεζοδρομίου και εισόδου parking (με οριζοντιογραφικά και...

Άδεια Κυκλοφοριακής Σύνδεσης

Απαιτούμενα δικαιολογητικά : Αίτηση έγκρισης κυκλοφοριακής σύνδεσης (παρέχεται έντυπη από την Υπηρεσία ή στο σύνδεσμο παρακάτω) Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/86 ιδιοκτήτη κατοχής αγροκτήματος Τοπογραφικό διάγραμμα περιοχής (εις 3/πλούν)(κλ1:500) Οριζοντιογραφία κόμβου με οριζόντια και κάθετη σήμανση( κλ:1...

Άδεια εισόδου-εξόδου αυτοκινήτου σε ιδιωτικό χώρο στάθμευσης, τοποθέτηση σήματος P40 και διαγράμμιση

Απαιτούμενα δικαιολογητικά : Σχέδιο θεωρημένο από την πολεοδομία που να φαίνεται η συγκεκριμένη θέση στάθμευσης Συμβολαιογραφική πράξη δέσμευσης του αντίστοιχου χώρου Επικοινωνήστε με το αρμόδιο γραφείο για να ενημερωθείτε για τον χρόνο εξυπηρέτησης.