Χορήγηση θέσης στάθμευσης για ΑΜΕΑ

Απαιτούμενα δικαιολογητικά :

 1. Γνωμάτευση ΚΕΠΑ (Κέντρου πιστοποίησης αναπηρίας) με το ποσοστό  αναπηρίας
 2. Φωτοαντίγραφο του συμβολαίου ιδιοκτησίας του ακινήτου ή του μισθωτηρίου συμβολαίου σε περίπτωση ενοικίασης. Στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος φιλοξενείται από συγγενικό πρόσωπο θα προσκομίζεται αντίγραφο φορολογικής δήλωσης.
 3. Πρόσφατος λογαριασμός ΔΕΗ ή ΟΤΕ
 4. Φωτοανίγραφο άδειας κυκλοφορίας αυτοκινήτου(κάτοχος ο ίδιος ή συγγενείς α βαθμού και  σύζυγοι που διαμένουν στην ίδια κατοικία)
 5. Φωτοτυπία διπλώματος οδηγού
 6. Υπεύθυνη δήλωση Ν.1599/86 στην οποία δηλώνεται:
  1. Η διεύθυνση της μόνιμης κατοικίας του ανάπηρου
  2. Αν το κινητικά ανάπηρο άτομο διαμένει με συγγενή (α΄ βαθμού)
  3. Ότι δεν διαθέτει ο αιτών/αιτούσα θέση στάθμευσης σε πρασιά, pilotis ή κλειστό χώρο στάθμευσης ή ακάλυπτο χώρο της οικίας του.
 7. Όλες οι φωτοτυπίες να είναι νομίμως επικυρωμένες.

Παρατηρήσεις:

Α. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
Θέση στάθμευσης ΑΜΕΑ δικαιούνται όσοι παθόντες ανήκουν στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο παρακάτω πίνακα:

1) Ν. 490/76 Άρθρο 1 (ΦΕΚ 331 Α'): Ανάπηροι Έλληνες μετανάστες και εργάτες εξωτερικού που λόγω της φύσης της αναπηρίας τους παρακωλύεται η βάδιση.

2) Ν. 1798/88 Άρθρο 16 (ΦΕΚ 166 Α'): Ανάπηροι Έλληνες πολίτες που έχουν : πλήρη παράλυση των κάτω ή άνω άκρων ή αμφοτερόπλευρο ακρωτηριασμό αυτών. σοβαρή κινητική αναπηρία :
Α) του ενός ή και των δύο κάτω άκρων με ποσοστό αναπηρίας συνολικά όχι μικρότερο του 67%.
Β) του ενός ή και των δύο άκρων με συμμετοχή κινητικής αναπηρίας του ενός ή και των δύο άνω άκρων, με ποσοστό αναπηρίας συνολικά όχι μικρότερο του 67% από τα οποία τα 40% τουλάχιστον από το ένα κάτω άκρο.
Γ) ολική τύφλωση και στα δύο μάτια με ποσοστό αναπηρίας 100%

3) Ν. 1882/90 Άρθρο 23 (ΦΕΚ 43 Α'): Ανάπηροι Έλληνες πολίτες :
Α) νοητικά καθυστερημένοι με δείκτη νοημοσύνης κάτω του 40% πάσχοντες από αυτισμό συνοδευόμενο από επιληπτικές κρίσεις
Β) έχοντες πνευματική καθυστέρηση ή οργανικό ψυχοσύνδρομο με συνολικό ποσοστό αναπηρίας από 67% και άνω και είναι ανίκανοι για εργασία
Γ) πάσχοντες από μεσογειακή αναιμία
Δ) πάσχοντες από νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου
Ε) πάσχοντες από αιμορροφιλία

4) Ν. 2227/94 (ΦΕΚ 129 Α'): Ανάπηροι πολίτες Κ - Μ της Ε.Ε. που εμπίπτουν σε μία από τις υπ΄ αριθμ. 2 και 3 αναφερόμενες κατηγορίες.

B. ΔΙΑΚΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΑΜΕΑ
Ο ενδιαφερόμενος θα καταθέτει αίτηση στο  Δήμο συνοδευόμενη με τα ανωτέρω απαιτούμενα δικαιολογητικά. Το τμήμα Κυκλοφοριακού της Τεχνικής Υπηρεσίας θα εξετάζει την πληρότητα και νομιμότητα των δικαιολογητικών και κατόπιν αυτοψίας αρμοδίου υπαλλήλου θα εισηγείται προς την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής την έγκριση της θέσης.

Αίτηση που δεν θα πληροί τους ανωτέρω όρους δεν θα γίνεται δεκτή από την Υπηρεσία.

Το Δημοτικό  Συμβούλιο θα λαμβάνει την τελική απόφαση.

Η παραχώρηση της θέσης θα έχει ισχύ όση και η ισχύς της Γνωμάτευσης ΚΕΠΑ και όταν αυτή λήγει θα πρέπει να κατατίθεται νέα σε ισχύ, ειδάλλως θα καταργείται η θέση. Όταν η γνωμάτευση ισχύει δια βίου τότε μετά την παρέλευση  τριετίας ο κατέχων τη θέση θα πρέπει να ενημερώνει εγγράφως τον Δήμο ότι όλα τα δικαιολογητικά που έχει προσκομίσει κατά την αρχική του αίτηση βρίσκονται σε ισχύ και ότι ακόμη έχει ανάγκη την παραχωρηθείσα θέση.

Η Υπηρεσία θα πρέπει να ενημερώνεται για κάθε μεταβολή των στοιχείων, όπως αριθμός κυκλοφορίας αυτοκινήτου, αλλαγή διεύθυνσης κ.λ.π.

Επικοινωνήστε με το αρμόδιο γραφείο για να ενημερωθείτε για τον χρόνο εξυπηρέτησης.

Σχετικά αρχεία
Αρχείο