Προσθήκη κυρίου ονόματος

Απαιτούμενα δικαιολογητικά :

  1. Ληξιαρχική πράξη γέννησης, στην οποία να έχει καταχωρηθεί το όνομα που δόθηκε.
  2. Πιστοποιητικό προσθήκης κυρίου ονόματος.

Επικοινωνήστε με το αρμόδιο γραφείο για να ενημερωθείτε για τον χρόνο και το κόστος εξυπηρέτησης.