Χορήγηση Πιστοποιητικoύ πλησιεστέρων συγγενών

Απαραίτητα δικαιολογητικά :

  1. Αίτηση ενδιαφερόμενου (συνημμένο αρχείο).
  2. Υπεύθυνη Δήλωση Μαρτύρων (συνημμένο αρχείο).
  3. Αστυνομική Ταυτότητα ενδιαφερόμενου.

Επικοινωνήστε με το αρμόδιο γραφείο για να ενημερωθείτε για τον χρόνο και το κόστος εξυπηρέτησης.