Τμήμα Εκδηλώσεων και Προγραμμάτων Αθλητισμού

Διεύθυνση:
Φιλίας 1 - ΔΑΚ Λαμίας ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΕΙΟ
Τηλέφωνο:
2231039050
Αρμοδιότητες

Το Τμήμα Εκδηλώσεων και Προγραμμάτων Αθλητισμού μεταξύ άλλων:
• Σχεδιάζει, εισηγείται, μεριμνά και πραγματοποιεί προγράμματα και δράσεις για την εξυπηρέτηση και προώθηση του τοπικού αθλητισμού και την παροχή δυνατοτήτων άθλησης στους κατοίκους με προτεραιότητα στο μαζικό - λαϊκό και σχολικό αθλητισμό. Επίσης
υποστηρίζει την ανάπτυξη του τοπικού σωματειακού αθλητισμού.
• Μεριμνά για την καλλιέργεια των αθλητικών ιδεών μακριά από φανατισμούς, ανταγωνισμούς και κερδοσκοπικούς στόχους.
Ειδικότερα:
• Σχεδιάζει και εισηγείται, σε συνεργασία με τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης, το ετήσιο πρόγραμμα άθλησης για όλους τους πολίτες και το πρόγραμμα των αθλητικών εκδηλώσεων του Δήμου και είναι υπεύθυνο για την οργάνωση και πραγματοποίησή του. Επίσης συντάσσει και παρακολουθεί τα ωρολόγια προγράμματα λειτουργίας των χώρων άθλησης.
• Ελέγχει τις προϋποθέσεις χρήσης των χώρων τόσο από τους πολίτες όσο και από τους συλλογικούς φορείς (σύλλογοι, εταιρείες, σωματεία κ.λπ.) που συμμετέχουν στα προγράμματα άθλησης και χρησιμοποιούν τους αθλητικούς χώρους και τις υποδομές του Δήμου. Για το σκοπό αυτόν συγκροτεί ετήσιο (ή εποχικό) πρόγραμμα πρόσβασης (πολιτών και φορέων) στους αθλητικούς χώρους και μεριμνά για την εξασφάλιση της χρήσης τους με προτεραιότητα στους πολίτες.
• Εισηγείται για την διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων και μεριμνά για την αποστολή αθλητών ή ομάδων για την εκπροσώπηση του Δήμου σε αθλητικά δρώμενα και εκδηλώσεις όπως επίσης και για την φιλοξενία αθλητών ή αθλητικών φορέων.
• Σχεδιάζει και εισηγείται σε συνεργασία με τα αρμόδια τμήματα την αξιοποίηση κοινοτικών (Ε.Ε.) και εθνικών προγραμμάτων αθλητικού χαρακτήρα, προς όφελος του τοπικού αθλητισμού.
• Σχεδιάζει, εισηγείται και υποστηρίζει σε συνεργασία με την εκπαιδευτική και αθλητική κοινότητα του Δήμου Λαμιέων, την από κοινού προώθηση και υλοποίηση αθλητικών δραστηριοτήτων μέσα και έξω από τα σχολεία.
• Τηρεί το μητρώο νέων και συνεργάζεται με το δημοτικό συμβούλιο νέων για την ανάληψη ανάλογων πρωτοβουλιών και δραστηριοτήτων.
• Μεριμνά για την οργάνωση και εφαρμογή προγραμμάτων που απευθύνονται στους νέους και συμμετέχει στους σχεδιασμούς και τα προγράμματα της γενικής γραμματείας νέας γενιάς.
• Παρακολουθεί τη λειτουργία και δράση φορέων που εφαρμόζουν προγράμματα και δράσεις στους τομείς του αθλητισμού και της νέας γενιάς.
• Σχεδιάζει, εισηγείται και μεριμνά για την εφαρμογή πολιτικών, προγραμμάτων και δράσεων για την προώθηση του τοπικού αθλητισμού και την παροχή δυνατοτήτων άθλησης στους κατοίκους. Περιλαμβάνονται πολιτικές, προγράμματα και δράσεις, όπως:
- Προώθηση και εφαρμογή προγραμμάτων ενίσχυσης του μαζικού αθλητισμού και διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων.
• Υλοποιεί δράσεις και προγράμματα στους τομείς του Αθλητισμού και της Νέας Γενιάς, συμπληρωματικά με τις δράσεις και τα προγράμματα που υλοποιούνται από τα Νομικά πρόσωπα του Δήμου.
• Ασκεί κάθε άλλη εργασία που δεν περιλαμβάνεται στον παρόντα οργανισμό εσωτερικής υπηρεσίας και έχει σχέση με την λειτουργία του τμήματος σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και τις σχετικές οδηγίες.