Τμήμα Διπλογραφικού

Διεύθυνση:
Φλέμινγκ και Ερυθρού Σταυρού
Τηλέφωνο:
22313-51052
Αρμοδιότητες

Το Τμήμα Διπλογραφικού μεταξύ άλλων:
• Τηρεί το σύστημα λογιστικής απεικόνισης των οικονομικών πράξεων του Δήμου (Γενική και αναλυτική λογιστική).
• Τηρεί τις σχετικές λογιστικές διαδικασίες καθώς και τα αντίστοιχα λογιστικά βιβλία και στοιχεία που προβλέπονται από την νομοθεσία.
• Καταρτίζει το λογαριασμό της γενικής εκμετάλλευσης, τηρεί τους λογαριασμούς τάξεως και τους αναλυτικούς λογαριασμούς όλων των βαθμίδων, λογιστικοποιεί
τις αγορές τις δαπάνες και τα έσοδα, εφαρμόζει γενικά το π.δ. 315/1999.
• Επιμελείται τη σύνδεσης της Δημόσιας Λογιστικής (απλογραφικό λογιστικό σύστημα) με τη Γενική Λογιστική (Διπλογραφικό Σύστημα Λογιστικής Παρακολούθησης) και τον Προϋπολογισμό.
• Τηρεί τα αρχεία των κάθε είδους παραστατικών που απαιτούνται για την ενημέρωση του συστήματος λογιστικής απεικόνισης των οικονομικών πράξεων του
Δήμου.
• Επιμελείται κάθε φορά που απαιτείται και οπωσδήποτε στο τέλος κάθε χρήσης, την απογραφή και αποτίμηση των περιουσιακών στοιχείων του Δήμου, ενεργεί τις αποσβέσεις και τηρεί το μητρώο παγίων και παρακολουθεί
την κατανομή αυτών στις υπηρεσίες του Δήμου.
• Μεριμνά για την τήρηση των διαδικασιών ορισμού ορκωτών λογιστών για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων παρέχοντας τις απαραίτητες πληροφορίες σε και βοήθεια προς αυτούς και πάντα σε συνεργασία
με τα αρμόδια Τμήματα.
• Συντάσσει τον ισολογισμό, το προσάρτημα του ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσεων σύμφωναμε το π.δ. 315/1999.
• Επιμελείται της αναλυτικής λογιστικής εκμετάλλευσης.
• Τηρεί τα αρχεία των κάθε είδους παραστατικών που απαιτούνται για την ενημέρωση του συστήματος λογιστικής απεικόνισης των οικονομικών πράξεων του Δήμου.

• Παρακολουθεί και ενημερώνει τα αρμόδια τμήματα για την εκπλήρωση όλων των φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων του Δήμου.
• Υποβάλλει τα στοιχεία για τη φορολόγηση όλων των συναλλασμένων με το Δήμο, πλην των μισθοδοτούμενων.
• Διαχειρίζεται και υποβάλλει τα στοιχεία του Δήμου στο taxis (υποβολή Ε1, Ε9 δηλώσεις μισθωμάτων κ.λπ.)και ενημερώνει αρμοδίως για οποιαδήποτε πληροφόρηση αντλείται από αυτό (π.χ. τέλη κυκλοφορίας, \βεβαιωμένες οφειλές κ.λπ.).
• Συντάσσει και υποβάλλει τις Α.Π.Δ. του Δήμου (π.χ.των ατόμων για τα οποία εκδίδεται τίτλος κτήσης), εκτός αυτών που αφορούν το μισθοδοτούμενο με οποιαδήποτε σχέση εργασίας προσωπικό του Δήμου.
• Παρακολουθεί και ελέγχει τη λογιστική συμφωνία των δοσοληπτικών λογαριασμών με τράπεζες, προμηθευτές,πιστωτές και άλλους συναλλασσομένους με τον Δήμο, καθώς και των δοσοληπτικών λογαριασμών με τα νομικά
πρόσωπα και τα ιδρύματα του Δήμου.
• Εκδίδει τις λογιστικές και οικονομικές καταστάσεις που συνδέονται με το τηρούμενο λογιστικό σχέδιο (π.χ.ισολογισμοί και αποτελέσματα χρήσης) και ενημερώνει σχετικά τα αρμόδια όργανα του Δήμου με βάση τις ισχύουσες διαδικασίες.
• Διατηρεί και παρακολουθεί τα στοιχεία των δανείων του Δήμου και φροντίζει για τις διαδικασίες που απαιτούνται στην περίπτωση σύναψης νέου.
• Φροντίζει σε συνεργασία με το Γραφείου Προϋπολογισμού για την κατάρτιση και την υποβολή στην Οικονομική Επιτροπή, της τριμηνιαίας Έκθεσης Εκτέλεσης Προϋπολογισμού, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 266 του ν. 3852/2010,
όπως αυτός αντικαταστάθηκε με τα άρθρα 39 και 40 του ν. 4257/2014.
• Παρέχει κάθε είδους πληροφόρηση προς τα αρμόδια όργανα του Δήμου και τις υπόλοιπες δημοτικές υπηρεσίες για την εξέλιξη των λογιστικών μεγεθών του Δήμου.
• Μεριμνά για την παροχή και την αποστολή κάθε είδους στοιχείων σχετικά με το αντικείμενό του, που ζητούνται από Στατιστικές/Ελεγκτικές Υπηρεσίες σύμφωνα με τις διαδικασίες που ισχύουν εκάστοτε.
• Παρακολουθεί τις συμβάσεις από τις οποίες προβλέπεται συμμετοχή του Δήμου σε κέρδη διαφόρων γενικά επιχειρήσεων και εκμεταλλεύσεων.
• Παρακολουθεί, συγκεντρώνει και απεικονίζει λογιστικά στα λογιστικά βιβλία τα αποτελέσματα της εκτέλεσης του προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων του Δήμου, την κίνηση του δημοτικού χρέους και τη δημοτική περιουσία.
• Τηρεί ειδικά συστήματα λογιστικής και οικονομικής διαχείρισης Προγραμμάτων και Έργων στα οποία συμμετέχει ο Δήμος και που χρηματοδοτούνται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ή/και από ευρωπαϊκούς
ή διεθνείς πόρους.
• Τηρεί αρχείο Παραστατικών Διαχείρισης των προηγουμένων προγραμμάτων και έργων σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στους ειδικούς κανονισμούς των φορέων από τους προέρχεται η σχετική χρηματοδότηση.

• Μεριμνά για την ετοιμασία των περιοδικών οικονομικών αναφορών που σχετίζονται με την πρόοδο των προηγουμένων προγραμμάτων και έργων.
• Ετοιμάζει τις απαντήσεις στα αιτήματα που το αφορούν και τα προωθεί προς τα ανώτερα ιεραρχικά επίπεδα

• Ετοιμάζει όλες τις εισηγήσεις που σχετίζονται με τα αντικείμενα του Τμήματος και τα προωθεί προς τα ανώτερα ιεραρχικά επίπεδα.
• Ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που δεν περιλαμβάνεται στον παρόντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας και κρίνεται ότι σχέση με το αντικείμενο του Τμήματος, σύμφωνα με τις οδηγίες της Διεύθυνσης.