Διεύθυνση Σχεδιασμού, Οργάνωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Διεύθυνση:
Φλέμινγκ και Ερυθρού Σταυρού
Τηλέφωνο:
22313-51096
Αρμοδιότητες

Η Διεύθυνση Σχεδιασμού, Οργάνωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Δήμου είναι αρμόδια για την υποστήριξη των οργάνων διοίκησης και των υπηρεσιών του Δήμου κατά τις διαδικασίες σύνταξης, παρακολούθησης και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των περιοδικών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων και των Ετησίων Προγραμμάτων Δράσης. Επίσης για την παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας και απόδοσης των υπηρεσιών του Δήμου κατά την επίτευξη των περιοδικών στόχων του και τον σχεδιασμό και την παρακολούθηση της εφαρμογής των εσωτερικών οργανωτικών συστημάτων του Δήμου υπό συνθήκες διασφάλισης του επιθυμητού επιπέδου ποιότητας των παρεχομένων κάθε είδους υπηρεσιών.