Τμήμα Σχεδιασμού και Περιβαλλοντικών Δράσεων

Διεύθυνση:
Φλέμινγκ & Ερυθρού Σταυρού
Τηλέφωνο:
22313-51092
Email:
kirodimos.ilias@lamia-city.gr
Αρμοδιότητες

Το Τμήμα Σχεδιασμού και Περιβαλλοντικών Δράσεων μεταξύ άλλων:

• Σχεδιάζει, προγραμματίζει, εισηγείται και μεριμνά για την εφαρμογή πολιτικών, προγραμμάτων, δράσεων και μέτρων για την προστασία και αναβάθμιση του περιβάλλοντος στη περιοχή του Δήμου σε συνεργασία με τις υπόλοιπες υπηρεσίες του.

• Μεριμνά για την ανάπτυξη και την διάδοση του πρασίνου στην πόλη καθώς και για τη συντήρηση, τον εξωραϊσμό και την επαύξηση των δημοτικών κήπων, αλσών, παρτεριών και δενδροστοιχιών.

• Παρακολουθεί την πορεία υλοποίησης των έργων και εργασιών που σχεδιάζει σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες.

• Εκπονεί φυτοτεχνικές μελέτες και αναλαμβάνει την επίβλεψη των φυτοτεχνικών έργων.

• Μεριμνά για την καταπολέμηση της ρύπανσης στην περιοχή του Δήμου.

• Παρακολουθεί την εφαρμογή των ρυθμίσεων που αφορούν τις προστατευόμενες περιοχές στη γεωγραφική περιοχή του Δήμου, σε συνεργασία και με άλλες αρμόδιες υπηρεσίες.

• Μεριμνά για τη ρύθμιση θεμάτων περιβαλλοντικής προστασίας, σύμφωνα με τις δικαιοδοσίες που δίδονται στο Δήμο με τις ισχύουσες διατάξεις. Τα θέματα αυτά αφορούν ιδίως:

(α) Την παροχή γνώμης για τον καθορισμό βιομηχανικών και Επιχειρησιακών Περιοχών (Β.Ε.Π.Ε.) και για τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, κατ’ άρθρο 5 ν. 2545/1997 (Α΄ 254), σε συνεργασία με την υπηρεσία Δόμησης.

(β) Την παρακολούθηση προγραμμάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

(γ) Την ίδρυση και λειτουργία σφαγείων.

• Μεριμνά για τη λήψη μέτρων για την προστασία και αναβάθμιση της αισθητικής των πόλεων και των οικισμών.

• Μεριμνά για τον έλεγχο της ηχορρύπανσης, της κοινής ησυχίας και της εκπομπής ρύπων, θορύβων και άλλων επιβαρύνσεων του περιβάλλοντος από τροχοφόρα.

• Έχει την ευθύνη για τον προγραμματισμό, σε συνεργασία με τη Τεχνική Υπηρεσία, της σύνταξη μελετών, την εκτέλεση και επίβλεψη των πάσης φύσεως έργων και υπηρεσιών, σχετικών με το αστικό και περιαστικό πράσινο του Δήμου.

• Μεριμνά για την ανάπτυξη εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και ξεναγήσεων σε σχολεία, συλλόγους και περιβαλλοντικές ομάδες της περιοχής μας σε θέματα αξιοποίησης, προστασίας βελτίωσης και ανάδειξης πρασίνου.

• Μεριμνά για την αειφόρο ανάπτυξη, την ισορροπία των οικοσυστημάτων, την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, την περιβαλλοντική εκπαίδευση πολιτών, και τη διοργάνωση εκδηλώσεων με θέμα το περιβάλλον.