Τμήμα Συντήρησης Πρασίνου

Διεύθυνση:
Αδάνων & Εκτ. Αρναουτέλη, Ν. Μαγνησία
Τηλέφωνο:
22310-33656
Email:
x.gkikas@lamia-city.gr
Αρμοδιότητες

Το Τμήμα Συντήρησης Πρασίνου μεταξύ άλλων:

• Διαχειρίζεται το πράσινο σε πλατείες, πάρκα, αλσύλλια, νησίδες και σε άλλους κοινόχρηστους χώρους τουΔήμου σύμφωνα με τις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης.

• Οργανώνει την κατάλληλη συγκρότηση και στελέχωση συνεργείων εκτέλεσης εργασιών πρασίνου και επιβλέπει τις εργασίες συντήρησης που γίνονται με αυτεπιστασία.

• Διενεργεί, με τα κατάλληλα συνεργεία (εργολαβίες, εποχικό προσωπικό κ.λπ.) και τεχνικά μέσα, το έργο της συντήρησης πρασίνου και κηποτεχνίας.

• Μεριμνά για το σωστό χειρισμό και τη διατήρηση σε καλή κατάσταση των τεχνικών μέσων που χρησιμοποιούν τα συνεργεία του Τμήματος.

• Καταγράφει και συγκεντρώνει καθημερινά στοιχεία για την εκτέλεση των προγραμμάτων πρασίνου του Τμήματος.

• Μελετά, σχεδιάζει και εισηγείται για τη βελτίωση των συστημάτων και μέσων που είναι κατάλληλα για τη διασφάλιση της ικανοποιητικής συντήρησης των χώρων πρασίνου του Δήμου.

• Εκπονεί τις μελέτες συντήρησης του πρασίνου και αναλαμβάνει την επίβλεψή εργασιών.

• Μελετά και εισηγείται για τις τεχνικές προδιαγραφές και τις αναγκαίες ποσότητες των κάθε είδους τεχνικών μέσων και υλικών που απαιτούνται για την αποτελεσματική και αποδοτική εκτέλεση των λειτουργιών της συντήρησης των χώρων πρασίνου του Δήμου (τεχνικά μέσα, εργαλεία, λιπάσματα, φυτοφάρμακα κ.λπ.).

• Μεριμνά για την αποδοτική λειτουργία του Φυτωρίου του Δήμου και των χώρων αποθήκευσης εργαλείων, λιπασμάτων και λοιπών υλικών.

• Μεριμνά για τη συντήρηση των αρδευτικών δικτύων του πρασίνου του Δήμου και την επέκταση αυτών όπου θεωρεί ότι είναι απαραίτητο.

• Έχει την ευθύνη για την συντήρηση του πρασίνου και των αρδευτικών συστημάτων των αγωνιστικών χώρων των αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου.

• Συγκεντρώνει, τηρεί και επεξεργάζεται στοιχεία από την εκτέλεση των εργασιών συντήρησης πρασίνου και διαμορφώνει και παρακολουθεί σχετικούς δείκτες αποδοτικότητας.

• Διενεργεί, με τα κατάλληλα συνεργεία και τεχνικά μέσα, το έργο του καθαρισμού από αυτοφυή βλάστηση των οδών και των λοιπών κοινοχρήστων χώρων του Δήμου και της συγκέντρωσης τους σε χώρους μεταφόρτωσης.

• Εξετάζει τα αιτήματα κοπής δέντρων σε σχολεία, δημοτικούς χώρους και δενδροστοιχίες, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες.