Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου

Διεύθυνση:
Φλέμινγκ και Ερυθρού Σταυρού
Τηλέφωνο:
22313-51076
Email:
es.elegxos@lamia-city.gr
Αρμοδιότητες

Το Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου είναι αντικειμενική και ανεξάρτητη υπηρεσιακή μονάδα του Δήμου και έχει πρόσβαση σε όλες τις λειτουργίες, αρχεία, περιουσία και προσωπικό του Οργανισμού, μεταξύ άλλων:

Σκοπός του είναι να προσδίδει αξία στο Δήμο Λαμιέων με:

• Την παροχή υπηρεσιών διασφάλισης με ανεξάρτητο και αντικειμενικό τρόπο

• Τη βελτίωση των λειτουργιών του οργανισμού στοχεύοντας σε αποτελεσματικότερες και αποδοτικότερες εσωτερικές διαδικασίες.

• Την επαλήθευση συμμόρφωσης με νόμους, κανονισμούς και πολιτικές.

• Την αξιοποίηση και βελτίωση της αποτελεσματικότητας της διακυβέρνησης, της διαχείρισης κινδύνων και του Συστήματος Δικλίδων Εσωτερικού Ελέγχου.

• Την προστασία των περιουσιακών στοιχείων του Δήμου και την αύξηση των εσόδων του.

• Την υποστήριξη της υλοποίησης των στόχων που έχει θέσει ο οργανισμός.

• Τη βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών προς τους πολίτες, την τόνωση της εμπιστοσύνης και την αύξηση της ικανοποίησής τους από τις παρεχόμενες υπηρεσίες

της τοπικής αυτοδιοίκησης.

• Την αποτροπή φαινομένων διαφθοράς και μη αποδοτικής διοίκησης.

Επιτελεί Διαβεβαιωτική και Συμβουλευτική λειτουργία:

• Πραγματοποιεί αντικειμενική αξιολόγηση της διαχείρισης κινδύνων, των εσωτερικών δικλίδων ελέγχου και της διακυβέρνησης του Οργανισμού. Αξιολογεί αν οι υφιστάμενες δικλίδες ελέγχου είναι επαρκείς και εφαρμόζονται ορθά, ώστε να περιοριστούν ή να αποφευχθούν οι κίνδυνοι που αφορούν την υπό έλεγχο διαδικασία.

• Παρέχει συμβουλές για τη βελτίωση της διαχείρισης κινδύνων, των δικλίδων ελέγχου και της διακυβέρνησης του Δήμου.

Ειδικότερα, ως αντικείμενα έχει, μεταξύ άλλων, να:

• Μεριμνά για τον εσωτερικό έλεγχο των υπηρεσιών του Δήμου για τη χρήση και τη διαχείριση των πόρων.

• Συντάσσει έκθεση και ενημερώνει το Δημοτικό Συμβούλιο ανά εξάμηνο για τον διενεργούμενο έλεγχο, τα πορίσματα αυτού, την πρόοδο της ελεγκτικής εργασίας

και τον βαθμό υλοποίησης των προτάσεων για βελτίωση.

• Προωθεί την αξιοπιστία, τη δικαιοσύνη και την κατάλληλη συμπεριφορά των δημοσίων υπαλλήλων, ενώ παράλληλα επιδιώκει να μειώσει τον κίνδυνο της διαφθοράς εισηγούμενο:

α. ελέγχους για τις υπάρχουσες ή τις προτεινόμενες διαδικασίες,

β. καθορισμό οργανωτικών ή ελεγκτικών κινδύνων,

γ. αναθεώρηση συμβολαίων ή/και συμβάσεων που συνήψε ο Δήμος για αποφυγή πιθανών συγκρούσεων συμφερόντων.

• Συνεργάζεται με τις ελεγκτικές Υπηρεσίες του Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης και του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.

• Ερευνά αυτεπαγγέλτως ή κατόπιν καταγγελίας, προκειμένου να προσδιορίσει ανάρμοστες, ανεπαρκείς, παράνομες, ψευδείς ή καταχρηστικές πράξεις που έχουν

ήδη γίνει και συγκεντρώνει τα στοιχεία που θα οδηγήσουν σε αποφάσεις σχετικές με εγκληματικές διώξεις, πειθαρχικές ενέργειες ή άλλες διαρθρωτικές κινήσεις.

• Οι ελεγκτές βοηθούν τις υπηρεσίες να έχουν προνοητικότητα, προσδιορίζοντας τις μελλοντικές τάσεις και επικεντρώνοντας την προσοχή τους στις πιθανές προ- κλήσεις, προτού αυτές εξελιχθούν σε κρίσεις.