Γραφείο Ελέγχου Αυθαίρετων Κατασκευών

Διεύθυνση:
Φλέμινγκ και Ερυθρού Σταυρού
Τηλέφωνο:
22313-51087
Αρμοδιότητες

Tο Γραφείο Ελέγχου Αυθαίρετων Κατασκευών:

  • Προβαίνει σε έλεγχο των κατασκευών, ώστε να διαπιστώνεται η εφαρμογή των εγκεκριμένων σχεδίων των αντίστοιχων οικοδομικών αδειών.
  • Προβαίνει σε έλεγχο της κατασκευής αυθαίρετων κτισμάτων και στον χαρακτηρισμό αυτών, σύμφωνα με την ισχύουσα πολεοδομική νομοθεσία.
  • Σε περιπτώσεις διαπίστωσης κατά τους ανωτέρω ελέγχους παραβάσεων, προβαίνει σε επιβολή προστίμων ή άλλων προβλεπομένων κυρώσεων, κατά την κείμενη πολεοδομική νομοθεσία.
  • Ελέγχει την τήρηση των διατάξεων που αφορούν στο γενικό οικοδομικό κανονισμό και τις οικοδομές που χαρακτηρίζονται επικίνδυνες.