Τμήμα Λειτουργίας Αθλητικών Υποδομών

Διεύθυνση:
Φιλίας 1 - ΔΑΚ Λαμίας ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΕΙΟ
Τηλέφωνο:
22310-67413, 22313-51046
Αρμοδιότητες

Το Τμήμα Λειτουργίας Αθλητικών Υποδομών είναι αρμόδιο για τη διαχείριση αθλητικών εγκαταστάσεων και μεταξύ άλλων:
• Είναι υπεύθυνο για την διατήρηση, φύλαξη, συντήρηση, λειτουργία καθαριότητα και γενικά για την ευπρεπή εμφάνιση των αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου και του εξοπλισμού τους.

Ειδικότερα:
• Συντάσσει και εισηγείται τον κανονισμό λειτουργίας των αθλητικών εγκαταστάσεων και έχει την ευθύνη τήρησής του.
• Σχεδιάζει και εισηγείται στο πλαίσιο του ετήσιου προγράμματος δράσης την δημιουργία νέων αθλητικών χώρων.
• Εισηγείται και μεριμνά για την οικονομική αξιοποίηση των αθλητικών εγκαταστάσεων (κυλικείων διαφημιστικών πινακίδων κ.τ.λ.).
• Έχει την ευθύνη της προετοιμασίας των αναγκών της καθημερινής λειτουργίας των αθλητικών χωρών του Δήμου για την εξυπηρέτηση των πολιτών.
• Μεριμνά και επιβλέπει την κανονική και ασφαλή λειτουργία των αθλητικών εγκαταστάσεων, καθώς και την έκδοση προγραμμάτων διεξαγωγής αγώνων και λοιπών εκδηλώσεων σύμφωνα με τα εγκεκριμένα ωρολόγια προγράμματα λειτουργίας τους και τους κανόνες αυτών.
• Μεριμνά για την παροχή πρώτων βοηθειών στους χρήστες και την συνεχή παρουσία ναυαγοσωστών στα κολυμβητήρια. Για τον σκοπό αυτόν εξασφαλίζει την ύπαρξη στις αθλητικές εγκαταστάσεις του κατάλληλου εξοπλισμού και των μέσων για την άμεση παροχή
πρώτων βοηθειών. Επίσης επιμελείται της υγειονομικής υποστήριξης των αθλητικών διοργανώσεων που το ίδιο προγραμματίζει.
• Μεριμνά για τον υγειονομικό έλεγχο των δημοτικών κολυμβητικών δεξαμενών νερού.
• Επιλαμβάνεται της αδειοδότησης των αθλητικών εγκαταστάσεων.
• Προετοιμάζει τις αθλητικές εγκαταστάσεις για την διεξαγωγή των διαφόρων εκδηλώσεων.
• Έχει την ευθύνη για την οργάνωση και επιμέλεια της αποθήκης υλικών και εξοπλισμού που αφορά στον τομέα ευθύνης του και κατανέμει στους χώρους άθλησης το αναγκαίο υλικό.
• Εισηγείται για κατασκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων (δημοτικά γυμναστήρια, αθλητικά κέντρα και δημοτικοί χώροι άθλησης).
• Ασκεί εποπτεία επί των Δημοτικών Αθλητικών Κέντρων, που καθορίζονται με διυπουργική απόφαση.
• Έχει την ευθύνη για την ομαλή λειτουργία των χώρων άθλησης σε θέματα συντήρησης - καθαριότητας.
• Σε συνεννόηση με τα σωματεία και τις υπηρεσίες, προβαίνει στην έκδοση προγραμμάτων προπονήσεων αθλητικών σωματείων.
• Εισηγείται την παραχώρηση των εγκαταστάσεων για την διεξαγωγή αθλητικών εκδηλώσεων.
• Ευθύνεται για την φύλαξη, συντήρηση των υλικών και μέσων εξοπλισμού των χώρων άθλησης.
• Τηρεί τα απαιτούμενα βιβλία για όλες τις αθλητικές εγκαταστάσεις και το υλικό τους.
• Καθορίζει τις προπονήσεις στα γήπεδα με χλοοτάπητα, σε συνεννόηση με τον συντηρητή και τα σωματεία.
• Ασκεί κάθε άλλη εργασία που δεν περιλαμβάνεται στον παρόντα οργανισμό εσωτερικής υπηρεσίας και έχει σχέση με την λειτουργία του τμήματος σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και τις σχετικές οδηγίες.