Τμήμα Παιδικής Μέριμνας και Βρεφονηπιακών Σταθμών

Διεύθυνση:
Α' ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ - Άνοιξη, Β' ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ - Αθηνών 32, Γ' ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ - Ν. Μαγνησία, ΣΤ' ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ - Καλύβια, Ζ' ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ - Γαλανέικα, Η' ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ - Σταυρός
Τηλέφωνο:
22310-22348 (Α'), 22310-32969 , 26512 (Β'), 22310-28652 (Γ'), 22310-29357 (ΣΤ'), 22310-52337 (Ζ'), 22310-61705 (Η')
Email:
1.paidikos@lamia-city.gr, 2.paidikos@lamia-city.gr, b.paidikos@lamia-city.gr, 3.paidikos@lamia-city.gr, 6.paidikos@lamia-city.gr, 7.paidikos@lamia-city.gr, 8.paidikos@lamia-city.gr
Αρμοδιότητες

Το Τμήμα Παιδικής Μέριμνας και Βρεφονηπιακών Σταθμών μεταξύ άλλων:

• Έχει την εποπτεία και τον έλεγχο της λειτουργίας όλων των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών του Δήμου, για την παροχή ενιαίας προσχολικής αγωγής και διαπαιδαγώγησης στα φιλοξενούμενα βρέφη και νήπια, σε συνεργασία με το παιδαγωγικό προσωπικό, εξαλείφοντας κατά το δυνατόν τις διαφορές που τυχόν προκύπτουν από το πολιτιστικό και οικονομικό επίπεδο του οικογενειακού τους περιβάλλοντος.

• Οργανώνει όπου χρειάζεται κοινωνικές έρευνες, σχεδιάζει, εισηγείται, υλοποιεί και μεριμνά για την εφαρμογή κοινωνικών πολιτικών που αφορούν στην κοινωνική φροντίδα της οικογένειας και του παιδιού.

• Διαχειρίζεται και υλοποιεί τα εγκεκριμένα συγχρηματοδοτούμενα κοινωνικά προγράμματα σε συνεργασία, παρακολουθεί και συντονίζει την υλοποίηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου, τηρεί το χρονοδιάγραμμα και τον οικονομικό προγραμματισμό των έργων, υποβάλλει εκθέσεις προόδου και όλα τα απαιτούμενα στοιχεία στον φορέα χρηματοδότησης που αποσκοπούν στην υποστήριξη και κοινωνική φροντίδα της βρεφικής και παιδικής ηλικίας, με την ίδρυση και λειτουργία δημοτικών παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών.

• Κάθε Σταθμός λειτουργεί σε επίπεδο Γραφείου εντός του Τμήματος και είναι δυνατόν να ασκεί μερικές από τις αρμοδιότητες του Τμήματος.

• Έκαστη υπεύθυνη Γραφείου παιδικών σταθμών έχει την ευθύνη λειτουργίας του. Κάθε άλλη λεπτομέρεια λειτουργίας των Παιδικών - Βρεφονηπιακών Σταθμών μη αναφερόμενη στον παρόντα Ο.Ε.Υ. ρυθμίζεται από τον κανονισμό λειτουργίας των Παιδικών Σταθμών.

• Για τον εφοδιασμό των Παιδικών Σταθμών με τα αναγκαία τρόφιμα, για τις ανάγκες ειδών ψυχαγωγίας, εκπαιδευτικού υλικού των Παιδικών Σταθμών, καθώς και για την καλή φύλαξη, συντήρηση και διάθεση αυτών.

Στο Τμήμα υπάγονται οι παρακάτω παιδικοί σταθμοί:

- Α’ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ

- Β’ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ

- Γ’ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ

- Δ’ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ

- Ε’ και ΣΤ’ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ

- Ζ’ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ

- Η’ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ

Έκαστος Παιδικός Σταθμός έχει την ευθύνη:

• Για την υγιεινή.

• Για την φύλαξη και την καλή συντήρηση των εκτός αποθήκης κινητών πραγμάτων των Παιδικών Σταθμών.

• Για την καθαριότητα και την καλή λειτουργία του Παιδικού Σταθμού, καθώς και την έγκαιρη Παρασκευή φαγητού και την κανονική διανομή του.

• Για την εισήγηση εφοδιασμού του Παιδικού Σταθμού με τα αναγκαία τρόφιμα, για τις ανάγκες ειδών ψυχαγωγίας, εκπαιδευτικού υλικού των Παιδικών Σταθμών, καθώς και για την καλή φύλαξη, συντήρηση και διάθεση αυτών.

• Για την κατάθεση δικαιολογητικών εγγραφής - διαγραφής - μετεγγραφής νηπίων.

• Για την τήρηση βιβλίου παρουσίας προσωπικού και νηπίων, βιβλίο Μητρώου νηπίων, δελτίων εισαγωγής - εξαγωγής υλικού και βιβλίου διδαχθείσας ύλης, καταχωρεί και υπογράφει καθημερινά το παιδαγωγικό προσωπικό.