Τμήμα Προστασίας Δημόσιας Υγείας και Γ΄Ηλικίας

Διεύθυνση:
Α & Β ΚΑΠΗ: Ομήρου και Αντιγόνης, Γ ΚΑΠΗ: Τυμφρηστού 58Α, Δ ΚΑΠΗ: Αμφικτυόνων 15
Τηλέφωνο:
2231022611 (Α & Β ΚΑΠΗ), 2231022808 (Γ ΚΑΠΗ), 2231023306 (Δ ΚΑΠΗ)
Αρμοδιότητες

Το Τμήμα Προστασίας Δημόσιας Υγείας και Τρίτης Ηλικίας, μεταξύ άλλων, έχει αρμοδιότητες, ενδεικτικά, ως εξής:

Α. Αρμοδιότητες προστασίας και προαγωγής της Δημόσιας Υγείας:

• Σύμφωνα με τη σχεδίαση και τον προγραμματισμό Προστασίας Δημόσιας Υγείας μεριμνά για την εφαρμογή μέτρων και προγραμμάτων προαγωγής και προστασίας της δημόσιας υγείας, αυτοτελώς ή σε συνεργασία με τις αντίστοιχες περιφερειακές υπηρεσίες στην περιοχή αρμοδιότητας του Δήμου. Στα πλαίσια αυτού, επίσης υλοποιεί προγράμματα εμβολιασμών και δημόσιας υγιεινής που οργανώνονται από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ή από άλλα Υπουργεία και ρυθμίζει διάφορα διοικητικά ζητήματα που σχετίζονται με τη δημόσια υγεία στην περιοχή του Δήμου.

• Μεριμνά για την πληροφόρηση των δημοτών σε θέματα δημόσιας υγείας.

• Οργανώνει, αυτοτελώς ή σε συνεργασία με τις αντίστοιχες περιφερειακές υπηρεσίες, ειδικά προγράμματα για την προστασία και προαγωγή της Δημόσιας Υγείας στην περιοχή αρμοδιότητας του Δήμου, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

• Ρυθμίζει διάφορα διοικητικά ζητήματα που σχετίζονται με τη δημόσια υγεία στην περιοχή του Δήμου. Στο πλαίσιο αυτό και σύμφωνα με τις δικαιοδοσίες που δίδονται στο Δήμο με τις ισχύουσες διατάξεις: Εισηγείται τον ορισμό ελεγκτή γιατρού ΟΓΑ για τα ν.π.δ.δ. της περιοχής του Δήμου.

Β. Αρμοδιότητες για την Τρίτη Ηλικία:

• Για την προστασία των ηλικιωμένων ατόμων, έχει τη διοικητική ευθύνη, το συντονισμό, την εποπτεία και τον έλεγχο όλων των δραστηριοτήτων για την εκπλήρωση των σκοπών των Κέντρων Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ) και κάθε χρηματοδοτούμενου προγράμματος που υλοποιεί ο Δήμος και έχει ως κέντρο αναφοράς την Τρίτη ηλικία. Οποιαδήποτε λεπτομέρεια λειτουργίας τους, μη αναφερόμενη στον παρόντα ΟΕΥ, ρυθμίζεται από αντίστοιχους Εσωτερικούς Κανονισμούς Λειτουργίας, που ισχύουν κάθε φορά. Στις δομές αυτές παρέχονται στα προστατευόμενα μέλη:

1) Κοινωνική Εργασία στους ίδιους και το άμεσο περιβάλλον τους.

2) Φροντίδα και οδηγίες για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.

3) Φυσιοθεραπεία.

4) Οργανωμένη ψυχαγωγία και επιμόρφωση (εκδρομές, εκδηλώσεις, κ.λπ.).

• Προγραμματίζει και οργανώνει εκδηλώσεις έχοντας παράλληλα και την ευθύνη επικοινωνίας με τους τοπικούς παράγοντες καθώς και δράσεις που έχουν σκοπό την ενημέρωση των πολιτών σχετικά με τις παρεχόμενες υπηρεσίες των ΚΑΠΗ και την ευαισθητοποίησή τους για θέματα που αφορούν στην Τρίτη Ηλικία.

• Εποπτεύει την πρακτική άσκηση των σπουδαστών και τις εθελοντικές ομάδες σε συνεργασία με τα αρμόδια γραφεία.

• Σχεδιάζει, προγραμματίζει και μεριμνά για την εφαρμογή προγραμμάτων μέτρων για την προαγωγή της δημόσιας υγείας. Στο πλαίσιο αυτό και σύμφωνα με τις δικαιοδοσίες που δίδονται στο Δήμο με τις ισχύουσες διατάξεις:

• Μεριμνά για την εφαρμογή προγραμμάτων εμβολιασμών.

• Μεριμνά για την υλοποίηση:

(α) προγραμμάτων δημόσιας υγιεινής, που οργανώνονται από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ή από άλλα Υπουργεία, το κόστος των οποίων

βαρύνει απευθείας τον προϋπολογισμό του αντίστοιχου Υπουργείου,

(β) εκτάκτων προγραμμάτων δημόσιας υγείας, τα οποία εκτελούνται με έκτακτη χρηματοδότηση,

(γ) προγραμμάτων δημόσιας υγείας, που χρηματοδοτούνται από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

• Διεξάγει κοινωνικές έρευνες, σχεδιάζει, εισηγείται και μεριμνά για την εφαρμογή κοινωνικών πολιτικών, συμμετέχει και υλοποιεί δράσεις που αποσκοπούν στην υποστήριξη και κοινωνική φροντίδα της τρίτης ηλικίας, με την ίδρυση και λειτουργία νομικών προσώπων, ιδρυμάτων και επιχειρήσεων (κέντρα ανοικτής περίθαλψης και ημερήσιας φροντίδας, ψυχαγωγίας και αναψυχής ηλικιωμένων, γηροκομείων κ.λπ.).

• Έχει τη διοικητική ευθύνη της καλής λειτουργίας όλων των υπηρεσιών των ΚΑΠΗ, ήτοι:

- Συνεργάζεται με τα ηλικιωμένα μέλη.

- Συνεργάζεται με το προσωπικό, κοινωνικό λειτουργό, νοσηλευτή, εργοθεραπευτή κ.λπ., για την εύρυθμη λειτουργία του κέντρου.

- Έχει την ευθύνη της επικοινωνίας με τοπικούς παράγοντες.

- Προγραμματίζει και οργανώνει εκδηλώσεις.

- Εποπτεύει την πρακτική άσκηση σπουδαστών και τις ομάδες εθελοντών, σε συνεργασία με το γραφείο κοινωνικών δομών - εθελοντισμού.

- Παρέχει επισκέψεις στο σπίτι για τα μέλη που έχουν ανάγκη.

- Δίνει οδηγίες για θέματα ατομικής και δημόσιας υγιεινής στα μέλη.

- Έχει την ευθύνη της λειτουργίας του κυλικείου στα

Κέντρα και της καθαριότητας των κτιρίων.

Γ. Αρμοδιότητες πολιτικών Ισότητας των Φύλων:

• Συντονίζει, παρακολουθεί και αξιολογεί:

• την λήψη μέτρων πρόληψης και καταπολέμησης της βίας κατά των γυναικών και των παιδιών,

• την ανάπτυξη δράσεων καταπολέμησης των κοινωνικών στερεοτύπων, με βάση το φύλο,

• την ανάπτυξη ειδικών προγραμμάτων για ευπαθείς ομάδες γυναικών,

• την ανάπτυξη δράσεων για την αύξηση της συμμετοχής των γυναικών στην απασχόληση,

• την λήψη μέτρων για την εναρμόνιση επαγγελματικών και οικογενειακών υποχρεώσεων,

• την ανάπτυξη δράσεων για την κοινωνική και πολιτική συμμετοχή των γυναικών και την προώθησή τους στα κέντρα λήψης αποφάσεων,

• την εκπόνηση προτάσεων, εισηγήσεων και προγραμμάτων που αφορούν την ισότητα,

• τη δικτύωση και τη συνεργασία με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς (Γ.Γ. Ισότητας, Κ.Ε.Θ.Ι., Συλλόγους Γυναικών κ.λπ.),

• την οργάνωση ημερίδων, σεμιναρίων και εκδηλώσεων που αφορούν θέματα ισότητας φύλων και ίσων ευκαιριών,

• την κατάρτιση και επιμόρφωση σε θέματα ισότητας, τόσο του προσωπικού του Δήμου, όσο και των δημοτών,

• τη λειτουργία μονάδων συμβουλευτικής, ψυχολογικής και κοινωνικής υποστήριξης,

• την υλοποίηση δράσεων προστασίας μονογονεϊκών οικογενειών.