Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης

Διεύθυνση:
Φλέμινγκ και Ερυθρού Σταυρού
Τηλέφωνο:
22313-51069, 22313-51057, 22313-51024
Email:
k.tsadima@lamia-city.gr, m.korkovelou@lamia-city.gr, zaxaraki.alexandra@lamia-city.gr
Αρμοδιότητες

Tο Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης έχει αρμοδιότητες Σχεδιασμού/Συντονισμού/Παρακολούθησης Εποπτείας/Ελέγχου/Εφαρμογής Κοινωνικών Πολιτικών:

(Αρμοδιότητες Σχεδιασμού/Συντονισμού/Παρακολούθησης Κοινωνικών Πολιτικών) Διεξάγει κοινωνικές έρευνες σχεδιάζει, εισηγείται και μεριμνά για την εφαρμογή κοινωνικών πολιτικών, ήτοι:

 • Διεξάγει κοινωνικές έρευνες, σχεδιάζει, εισηγείται υλοποιεί και μεριμνά για την εφαρμογή κοινωνικών πολιτικών που αφορούν την κοινωνική φροντίδα της οικογένειας, του παιδιού και του εφήβου.
 • Διεξάγει κοινωνικές έρευνες, σχεδιάζει, εισηγείται, υλοποιεί και μεριμνά για την εφαρμογή κοινωνικών πολιτικών που αποσκοπούν στην υποστήριξη και κοινωνική φροντίδα της βρεφικής και παιδικής ηλικίας.
 • Σχεδιάζει, εισηγείται και μεριμνά για την εφαρμογή προγραμμάτων ή συμμετέχει σε προγράμματα και δράσεις για την ένταξη rοma, παλιννοστούντων ομογενών, μεταναστών, και προσφύγων στην κοινωνική, οικονομική και πολιτιστική ζωή της τοπικής κοινωνίας.
 • Σχεδιάζει, εισηγείται και μεριμνά για την εφαρμογή προγραμμάτων και πρωτοβουλιών που στοχεύουν στην πρόληψη της παραβατικότητας στην περιοχή του Δήμου, με τη δημιουργία Τοπικών Συμβουλίων Πρόληψης Παραβατικότητας.
 • Συντονίζει, παρακολουθεί και αξιολογεί την άσκηση Κοινωνικής Πολιτικής σε τοπικό επίπεδο (πχ μέσω της εκπόνησης και περιοδικής αναπροσαρμογής ενός «Τοπικού Συμφώνου Κοινωνικής Πολιτικής»).

(Αρμοδιότητες Εποπτείας και Ελέγχου)

 • Σε συνεργασία με το Τμήμα Παιδικής Μέριμνας και Βρεφονηπιακών Σταθμών, χορηγεί την άδεια ίδρυσης και λειτουργίας ιδρυμάτων παιδικής πρόνοιας σε ιδιώτες, καθώς και σε συλλόγους ή σωματεία που επιδιώκουν φιλανθρωπικούς σκοπούς.
 • Ασκεί εποπτεία επί των φιλανθρωπικών σωματείων και ιδρυμάτων, εγκρίνει τον προϋπολογισμό τους και παρακολουθεί και ελέγχει τις επιχορηγήσεις, που δίδονται σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου με κοινωφελείς σκοπούς.
 • Μεριμνά για τον διορισμό των μελών διοικητικών συμβουλίων και εποπτεύει και ρυθμίζει θέματα λειτουργίας ιδρυμάτων προστασίας και αγωγής οικογένειας του παιδιού, όπως Κέντρων Παιδικής Μέριμνας, Παιδικών Εξοχών, παραρτημάτων ΠΙΚΠΑ και ΚΕΠΕΠ.
 • Ευθύνεται για τη λειτουργία των Παιδικών Εξοχών.
 • Μεριμνά για τον ορισμό μελών του Διοικητικού Συμβουλίου των Ταμείων Πρόνοιας και Προστασίας Πολυτέκνων, όταν η έδρα των Ταμείων είναι στο Δήμο.

(Αρμοδιότητες Εφαρμογής Κοινωνικών Πολιτικών) Υλοποιεί δράσεις και προγράμματα κοινωνικής πολιτικής, συμπληρωματικά με τις δράσεις και τα προγράμματα κοινωνικής πολιτικής που υλοποιούνται από τα Νομικά πρόσωπα του Δήμου. Στο πλαίσιο αυτό ενδεικτικά:

 • Διενεργεί κοινωνικές έρευνες για τη χορήγηση των επιδομάτων πρόνοιας.
 • Ασκεί κοινωνική εργασία με άτομα, οικογένειες και κοινωνικές ομάδες.
 • Λειτουργεί μονάδες συμβουλευτικής, ψυχολογικής και κοινωνικής υποστήριξης.
 • Συνεργάζεται, από κοινού με το Τμήμα Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης, με τα σχολεία της περιοχής για ενημέρωση σε κοινωνικά θέματα (AIDS, ναρκωτικά κ.λπ.) και, σε συνεργασία με τους συλλόγους γονέων, διοργανώνει Σχολές Γονέων.
 • Υλοποιεί προγράμματα πρόληψης και αντιμετώπισης ψυχοκοινωνικών και οικονομικών προβλημάτων (προσφύγων, μεταναστών, παλιννοστούντων, φυλακισμένων, υπερηλίκων κ.λπ.)
 • Ερευνά και καταγράφει τα άτομα με ειδικές ανάγκες στο Δήμο.
 • Οργανώνει δράσεις πληροφόρησης και κοινωνικής ενσωμάτωσης των ατόμων με αναπηρίες.
 • Συνεργάζεται με φορείς, συλλόγους κ.λπ. για το σχεδιασμό και την υλοποίηση προγραμμάτων της Ε.Ε. και των συναρμόδιων Υπουργείων.
 • Υλοποιεί δράσεις προστασίας περιθαλπομένων σε ιδρύματα κλειστής περίθαλψης.
 • Υλοποιεί δράσεις προστασίας μονογονεϊκών οικογενειών.
 • Μεριμνά για την καταγραφή των ενδεών, απόρων, αστέγων (δημοτών) και, γενικώς, των χρηζόντων υλικής βοήθειας δημοτών και διαμορφώνει προτάσεις για τη σίτιση, στέγαση, παροχή τροφίμων, ένδυσης, καθώς και την κατά το δυνατόν οικονομική στήριξή τους.
 • Μεριμνά για την εφαρμογή προγραμμάτων κοινωνικής πρόνοιας που στοχεύουν στη στήριξη αστέγων και οικονομικά αδύνατων πολιτών. Στο πλαίσιο αυτό και σύμφωνα με τις δικαιοδοσίες που δίδονται στο Δήμο με τις ισχύουσες διατάξεις:
  (α) Μεριμνά για την παροχή οικονομικής ενίσχυσης των αυτοστεγαζομένων, για τη σχετική μίσθωση ακινήτων, τη ρύθμιση διαφόρων θεμάτων κοινωνικής κατοικίας και την επιβολή κυρώσεων για παραβάσεις της οικείας νομοθεσίας,
  (β) Εκδίδει πιστοποιητικά οικονομικής αδυναμίας.
  (γ) Μεριμνά για την καταβολή επιδομάτων σε τυφλούς, κωφάλαλους, ανασφάλιστους παραπληγικούς, τετραπληγικούς και ακρωτηριασμένους, διανοητικά καθυστερημένους ανίκανους προς εργασία, υποφέροντες από εγκεφαλική παράλυση (σπαστικούς), απροστάτευτους ανήλικους, υποφέροντες από αιμολυτική αναιμία και βαριά ανάπηρους, καθώς και σε λοιπά άτομα δικαιούμενα παροχής κοινωνικής προστασίας, σύμφωνα με τις διατάξεις της σχετικής νομοθεσίας, καθώς και των οικείων κανονιστικών ρυθμίσεων.
  (δ) Εισηγείται την δωρεάν παραχώρηση της χρήσης οικημάτων ένεκα απορίας ή για άλλους σοβαρούς λόγους.
  (ε) Προβαίνει στην αναγνώριση δικαιούχων στεγαστικής συνδρομής,
  (στ) Εισηγείται την έκδοση αποφάσεων παροχής κοινωνικής προστασίας,
  (ζ) Εισηγείται τη χορήγηση αδειών διενέργειας λαχειοφόρων αγορών, εράνων και φιλανθρωπικών αγορών.
  (η) Χορηγεί κάρτες αναπηρίας, έπειτα από γνωμάτευση της Επιτροπής Πιστοποίησης Αναπηρίας.