Τμήμα Καθαριότητας-Ανακύκλωσης

Διεύθυνση:
Φλέμινγκ και Ερυθρού Σταυρού
Τηλέφωνο:
22310-23309, 22310-48108
Αρμοδιότητες

Το Τμήμα Καθαριότητας και Ανακύκλωσης:

 • Μεριμνά για τη δημιουργία και καλή λειτουργία των μηχανισμών και συστημάτων για την αποκομιδή και διαχείριση των αποβλήτων. Στο πλαίσιο αυτό μεριμνά για την διαχείριση, σύμφωνα με τον αντίστοιχο σχεδιασμό των στερεών αποβλήτων, ανακύκλωσης, κομποστοποίησης κ.λπ.
 • Συγκεντρώνει, τηρεί και επεξεργάζεται στοιχεία από την εκτέλεση των λειτουργιών της καθαριότητας και διαμορφώνει και παρακολουθεί σχετικούς δείκτες αποδοτικότητας.
 • Προγραμματίζει καμπάνιες ευαισθητοποίησης των δημοτών για τη συμμετοχή τους στην ανακύκλωση (κομποστοποίηση, εναλλακτική διαχείριση απορριμμάτων κ.λπ.).
 • Εξασφαλίζει την αποκομιδή και τη μεταφορά των απορριμμάτων, την χωριστή αποκομιδή και μεταφορά των ανακυκλώσιμων υλικών, την καθαριότητα των κοινοχρήστων χώρων και τη λειτουργία του ΧΥΤΑ.
 • Επιπλέον, προγραμματίζει, οργανώνει, παρακολουθεί και συντονίζει τα θέματα της αποκομιδής των απορριμμάτων του Καλλικρατικού Δήμου Λαμιέων (έλεγχος, ζύγιση, καταγραφή στοιχείων κ.λπ.) και τη μεταφορά τους σε χώρους υγιειονομικής ταφής (ΧΥΤΑ, ΧΥΤΥ).

Ενδεικτικά,αρμοδιότητες του τμήματος είναι οι ακόλουθες:

 • Προγραμματίζει, παρακολουθεί και συντονίζει όλα τα θέματα ανακύκλωσης για όλα τα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης απορριμμάτων (ειδών συσκευασίας μπαταριών, ΑΗΗΕ, ελαστικών, οχήματα τέλους κύκλου ζωής, ορυκτελαίων φορητών ηλεκτρικών συσκευών κ.λπ. και όποιων άλλων θεσμοθετηθούν στο μέλλον) του Καλλικρατικού Δήμου Λαμιέων.
 • Μεριμνά για τον εφοδιασμό του τμήματος με τα απαραίτητα εργαλεία και εξοπλισμό και εισηγείται σχετικά με τη βελτίωση ή αύξηση του μηχανικού εξοπλισμού του.
 • Μεριμνά για την αποκομιδή των απορριμμάτων των Λαϊκών Αγορών.
 • Συγκροτεί τη σύνθεση των συνεργείων και καθορίζει, ανάλογα με τις υπάρχουσες ανάγκες, προγράμματα περισυλλογής και απόρριψης αχρήστων αντικειμένων.
 • Μεριμνά για τον καθαρισμό του οδικού δικτύου όλων των Δ.Κ. και Τ.Κ., των κοινόχρηστων χώρων και τον συνεχή καθαρισμό των αναρτημένων σε στύλους, καθώς και των επιδαπέδιων απορριμματοδοχείων.
 • Συνεργάζεται με το Τμήμα Περιβάλλοντος-Πρασίνου για τον συντονισμό των ενεργειών στον καθαρισμό κ/χ, πλατειών κ.λπ., φροντίζει για την απομάκρυνση από τους χώρους πρασίνου (άλση, πλατείες, νησίδες), κάθε ξένου αντικειμένου (π.χ σκουπίδια, ξερά φύλλα κ.λπ).
 • Οργανώνει συνεργεία κατά τομείς, με ημερήσια και νυκτερινή εργασία, για τον καθαρισμό παράνομων αφισών, πανό κ.λπ.
 • Προσδιορίζει τα σημεία και τοποθετεί κάδους απορριμμάτων, κάδους ανακύκλωσης, κάδους εναλλακτικής διαχείρισης, απορριμματοδοχεία κ.λπ., και μεριμνά για το πλύσιμο και τη διατήρηση σε καλή κατάσταση των κάδων και των απορριμματοδοχείων συγκέντρωσης των απορριμμάτων, συντηρεί και επισκευάζει κάδους κ.λπ.
 • Μεριμνά από κοινού με το Τμήμα Η/Μ Έργων για την εγκατάσταση και αποξήλωση εξεδρών για τελετές, για τον σημαιοστολισμό της πόλης, τη φύλαξη του εκλογικού υλικού (κάλπες - παραβάν κ.λπ.), καθώς και την συντήρηση αυτού.
 • Μεριμνά για την περισυλλογή των εγκαταλειμμένων οχημάτων.
 • Είναι αρμόδιο για την επιβολή προστίμων, σύμφωνα με τον κανονισμό καθαριότητας.
 • Παρακολουθεί την διαθεσιμότητα των τεχνικών μέσων που απαιτούνται για τη διενέργεια των εργασιών καθαριότητας και συνεργάζεται με το Τμήμα Κίνησης και Συντήρησης Οχημάτων για την καλύτερη αξιοποίηση των τεχνικών μέσων που διαθέτει ο Δήμος.
 • Είναι αρμόδιο για τη φύλαξη- επίβλεψη του χώρου και των εγκαταστάσεων του Χ.Υ.Τ.Α.
 • Συγκροτεί ειδικά συνεργεία και διενεργεί, σε συνεργασία με το Τμήμα Περιβάλλοντος-Πρασίνου, παρεμφερείς εργασίες, όπως η περισυλλογή ογκωδών αντικειμένων, ο καθαρισμός εγκαταλελειμμένων οικιών κ.λπ.