Τμήμα Οδοποιίας & Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων

Διεύθυνση:
Φλέμινγκ και Ερυθρού Σταυρού
Τηλέφωνο:
22313-51542, 22313-51552, 22313-51553, 22313-51554, 22313-51555, 22313-51556
Αρμοδιότητες

Το Τμήμα Οδοποιίας και Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων έχει την ευθύνη του Προγραμματισμού, της εκπόνησης Τεχνικών Μελετών εκτέλεσης έργων και προμηθειών με κάθε τρόπο που προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία και που αφορούν έργα οδοποιίας και λοιπά έργα υποδομής (οδοστρωμάτων, κρασπεδορείθρων, πεζοδρομίων κ.λπ.), σύμφωνα με το εκάστοτε Τεχνικό Πρόγραμμα, καθώς και της διαχείρισης της κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων στο οδικό δίκτυο του Δήμου Λαμιέων. Παρακολουθεί και επιλύει κυκλοφοριακά προβλήματα, διαβιβάζοντας τις προτάσεις του στα αντίστοιχα όργανα και επιτροπές του Δήμου, τα οποία είναι αρμόδια για τη λήψη των αποφάσεων και, αντίστοιχα, υλοποιεί τις λαμβανόμενες από τα όργανα αυτά αποφάσεις.

(Γενικές αρμοδιότητες τμήματος)

 • Συνεργάζεται με το Τμήμα Προγραμματισμού και Οργάνωσης κατά το σχεδιασμό των προγραμμάτων δράσης του Δήμου που αφορούν την υλοποίηση συγκοινωνιακών έργων, σύμφωνα με το εύρος της δικαιοδοσίας των Δήμων (κατασκευές νέων έργων οδοποιίας, συντήρηση υφιστάμενου οδικού δικτύου, κατασκευές γεφυρών, κόμβων και διαβάσεων κ.λπ.).
 • Ενημερώνει το τμήμα Προγραμματισμού και Οργάνωσης για την πρόοδο υλοποίησης των έργων του Τμήματος.
 • Μεριμνά για την αδειοδότηση επιχειρήσεων και επαγγελμάτων στον τομέα των μεταφορών. Στο πλαίσιο αυτό:
  (α) Χορηγεί τις άδειες άσκησης επαγγέλματος τεχνιτών επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων.
  (β) Χορηγεί τις άδειες άσκησης επαγγέλματος οδικού μεταφορέα επιβατών και εμπορευμάτων.
  (γ) Χορηγεί, ανανεώνει, ανακαλεί και αφαιρεί τις άδειες εκγυμναστών, καθώς και ίδρυσης και λειτουργίας σχολών υποψηφίων οδηγών αυτοκινήτων και μοτοσικλετών.
 • Συγκεντρώνει υλικό και τηρεί τεχνικό, φυσικό αρχείο (π.χ. σε φακέλους) έργων του τμήματος, σε τρία επίπεδα:
  α) Προγραμματιζόμενα έργα
  β) Υπό εκτέλεση έργα
  γ) Αποπερατωθέντα
 • Τηρεί τεχνική βιβλιοθήκη και αρχείο τεχνικής νομοθεσίας.
 • Εξάγει περιοδικές στατιστικές καταστάσεις που αφορούν στην εκτέλεση των έργων, καθώς και στην αξιοποίηση των διατιθέμενων τεχνικών μέσων και του τεχνικού προσωπικού.
 • Παρέχει γενικές πληροφορίες προς τους πολίτες για τις δραστηριότητες του Τμήματος.

(Αρμοδιότητες οδοποιίας - υποδομών)

 • Στο πλαίσιο των παραπάνω, αρμοδιότητες του τμήματος ενδεικτικά είναι:
 • Έχει αντικείμενο τη μελέτη, κατασκευή και συντήρηση έργων τεχνικής υποδομής, τοπικής σημασίας, που αφορούν στη γεωργία, την κτηνοτροφία και την αλιεία και ιδίως αυτών που σχετίζονται με την αγροτική οδοποιία, την κατασκευή λιμνοδεξαμενών, τα έργα βελτίωσης βοσκοτόπων και τα εγγειοβελτιωτικά έργα, τα υδραυλικά και τεχνικά έργα προστασίας του περιβάλλοντος κ.λπ., σε συνεργασία με την Δ/νση Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας και τη Δ/νση Τοπικής και Αγροτικής Ανάπτυξης.
 • Παρακολουθεί τις εργασίες των οργανισμών Κοινής Ωφέλειας, εκδίδοντας τις σχετικές άδειες.
 • Εισηγείται επί του θέματος χορηγήσεως αδειών τομών οδοστρωμάτων και πεζοδρομίων για την εγκατάσταση δικτύων των Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας και ελέγχει τη τήρηση εφαρμογής των όρων και τεχνικών προδιαγραφών αποκατάστασης οδοστρωμάτων και
  πεζοδρομίων.
 • Συντάσσει υψομετρικές μελέτες για έργα πεζοδρομίων και επιμελείται της κατασκευής έργων πεζοδρομίων.
 • Εκδίδει άδειες κατάληψης πεζοδρόμων και κεντρικών πεζοδρομίων για την κατασκευή έργων από ιδιώτες.
 • Συντάσσει πίνακες χρέωσης του κόστους κατασκευής των κρασπεδορείθρων, πεζοδρομίων και τσιμεντοστρώσεων στους υπόχρεους ιδιοκτήτες.
 • Εφαρμόζει τις υψομετρικές μελέτες της πόλης, συντάσσει υψομετρικές μελέτες περιορισμένης κλίμακας, τηρεί σχετικό αρχείο, σε συνεργασία με την Υπηρεσία Δόμησης.
 • Εισηγείται για τη σκοπιμότητα ανάθεσης συγκεκριμένων μελετών τεχνικών έργων σε τρίτους εκτός του Δήμου. Φροντίζει για την κατάρτιση προδιαγραφών μελετών και την τήρηση των διαδικασιών ανάθεσης συγκεκριμένων μελετών σε τρίτους.
 • Παρακολουθεί την εκπόνηση μελετών τεχνικών έργων που ανατίθενται σε τρίτους, τηρεί τις διαδικασίες παρακολούθησης, ελέγχου και παραλαβής των μελετών από ποιοτικής και συμβατικής άποψης.
 • Συντάσσει τεχνικές μελέτες είτε για έργα που θα εκτελεσθούν με αυτεπιστασία, είτε για έργα που θα ανατεθούν σε τρίτους.
 • Καταρτίζει τις προδιαγραφές των τεχνικών έργων και τηρεί τις διαδικασίες ανάθεσης έργων σε τρίτους.
 • Επιβλέπει την εκτέλεση τεχνικών έργων που εκτελούνται είτε με αυτεπιστασία, είτε από τρίτους και τηρεί τις διαδικασίες παρακολούθησης και ελέγχου εκτέλεσης και παραλαβής τεχνικών έργων από ποιοτικής, ποσοτικής και συμβατικής άποψης.
 • Επιμελείται της εκτέλεσης έργων που αναφέρονται σε διανοίξεις οδών, μετά τη νόμιμη διαδικασία και τον καθορισμό της οικοδομικής γραμμής από την Υπηρεσία Δόμησης.
 • Συντάσσει προτάσεις για την προμήθεια μηχανημάτων, τεχνικού εξοπλισμού ή υλικών για τις ανάγκες του Δήμου.
 • Διαθέτει τον εξοπλισμό του τμήματος για την κατεδάφιση επικινδύνως ετοιμόρροπων και αυθαιρέτων κατασκευών, υπό την επίβλεψη του αρμοδίου υπαλλήλου της υπηρεσίας Δόμησης που ασχολείται με το εκάστοτε θέμα.
 • Επιμελείται της εκτέλεσης έργων που αναφέρονται σε κατεδαφίσεις ρυμοτομούμενων ακινήτων για την εφαρμογή του σχεδίου πόλης, μετά τη νόμιμη διαδικασία και τον καθορισμό της οικοδομικής γραμμής από την Υπηρεσία Δόμησης.
 • Έχει την ευθύνη ρύθμισης της κίνησης των συνεργείων και των μηχανημάτων κατασκευής έργων, σε συνεργασία με το Τμήμα Κίνησης και Συντήρησης Οχημάτων της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας.
 • Συντάσσει μελέτες προμηθειών για την προμήθεια ειδών συντηρήσεων.
 • Συνεργάζεται με το Τμήμα Προμηθειών – Αποθήκης του Δήμου για τη διαδικασία προμήθειας και την έγκαιρη παραλαβή των υλικών των έργων που εκτελούν τα συνεργεία.

(Αρμοδιότητες κυκλοφοριακών ρυθμίσεων)

 • Η καταγραφή και επεξεργασία των αιτημάτων, που αφορούν σε κυκλοφοριακά προβλήματα και ρυθμίσεις, των Δημοτικών Ενοτήτων και Κοινοτήτων, των πολιτών και των φορέων (ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ, ΤΑΞΙ κ.λπ.), με σκοπό την σύνταξη μελετών και προγραμμάτων για διευθέτηση η βελτίωση των κυκλοφοριακών προβλημάτων.
 • Συντάσσει προγράμματα και μελέτες κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, τα οποία διαβιβάζει στα αρμόδια όργανα του Δήμου (Επιτροπή Κυκλοφοριακού του Δήμου, Επιτροπή Ποιότητας Ζωής), ώστε να ληφθούν κανονιστικές αποφάσεις από το Δημοτικό Συμβούλιο (όπως ορίζεται από την νομοθεσία), για την διευθέτηση τοπικών κυκλοφοριακών προβλημάτων (μονοδρομήσεις, προτεραιότητες, αλλαγές κατευθύνσεων, απαγορεύσεις στάσης και στάθμευσης, παραχωρήσεις θέσεων στάθμευσης σε ιδιώτες και φορείς, δημιουργία θέσεων φορτοεκφόρτωσης).
 • Επιβλέπει την εκτέλεση των έργων, με τα οποία υλοποιούνται οι παραπάνω κυκλοφοριακές μελέτες και ρυθμίσεις.
 • Συντάσσει μελέτες προμηθειών για την προμήθεια ειδών κυκλοφοριακών σημάνσεων και συνεργάζεται στη μελέτη για εγκατάσταση φωτεινών σηματοδοτήσεων με το αρμόδιο Τμήμα Η/Μ έργων, αδειών εγκαταστάσεων και ενέργειας.
 • Έχει την αρμοδιότητα του καθορισμού των αστικών γραμμών λεωφορείων (αφετηρία, διαδρομή, στάσεις και τέρματος) και των προδιαγραφών των στάσεων και των στεγάστρων αναμονής επιβατικών αστικών και υπεραστικών γραμμών.
 • Έχει την αρμοδιότητα για πρόταση καθορισμού κομίστρων αστικών φορέων παροχής συγκοινωνιακού έργου.
 • Τηρεί αρχείο ονομασίας οδών και αριθμήσεων οικιών.
 • Έχει συνεργασία με Περιφερειακές ή Κεντρικές Υπηρεσίες του Δημοσίου κατά την εκπόνηση μελετών έργων που έχουν σχέση με τον κυκλοφοριακό-συγκοινωνιακό σχεδιασμό μέσα στα όρια του Δήμου.
 • Επιβλέπει τα συνεργεία τα οποία προβαίνουν σε εφαρμογή των κανονιστικών αποφάσεων για την υλοποίηση των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για την κάθετη και οριζόντια σήμανση δρόμων και ποδηλατοδρόμων εντός των ορίων του Δήμου (Τοποθέτηση και συντήρηση πινακίδων σήμανσης, ονοματοθεσίας και αρίθμησης οδών, διαγράμμιση δρόμων, ποδηλατοδρόμων).

(Οι αρμοδιότητες του Τμήματος σχετικά με τα Συνεργεία ενδεικτικά περιλαμβάνουν)

 • Προετοιμασία και καθημερινή εκτέλεση του Προγράμματος Δράσης των Συνεργείων (καθορισμός αναγκαίων έργων, επεμβάσεων, καθορισμοί προτεραιοτήτων, αναγκαίου τεχνικού εξοπλισμού και ανθρώπινου δυναμικού κατά ειδικότητες, ποσότητες υλικών κατ’
  είδος, κ.λπ.
 • Επίβλεψη από διοικητικής και τεχνικής άποψης των έργων που εκτελούν τα Συνεργεία με αυτεπιστασία, καθώς και των αντίστοιχων εργασιών συντηρήσεων.
 • Συγκρότηση, οργάνωση και διοίκηση ενεργειών άμεσης επέμβασης σε περιπτώσεις επειγουσών εργασιών εκτός προγράμματος.
 • Φροντίδα για την κανονική στελέχωση και την εκπαίδευση του προσωπικού των Συνεργείων.
 • Συνεργασία με το Τμήμα Προμηθειών – Αποθήκης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών για την διαδικασία προμήθειας και την έγκαιρη παραλαβή των υλικών των έργων που εκτελούν τα Συνεργεία.
 • Εκτέλεση επιμετρήσεων εργασιών που εκτελούν τα Συνεργεία.
 • Χειρισμός και φροντίδα για τη σωστή αξιοποίηση των οχημάτων/μηχανημάτων, τεχνικών μέσων και εργαλείων που χρησιμοποιούν τα Συνεργεία.
 • Ενημέρωση της αρμόδιας Διεύθυνσης, για προβλήματα που παρουσιάστηκαν κατά τη χρήση τους.
 • Τήρηση των διαδικασιών καταγραφής, συγκέντρωσης και ενημέρωσης του Τμήματος Προμηθειών της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών με πρωτογενή, κυρίως, στοιχεία, απασχόλησης τεχνικού προσωπικού, απασχόλησης μηχανημάτων και ανάλωσης υλικών και με στοιχεία προόδου καθενός από τα έργα του προγράμματος δράσης των Συνεργείων.
 • Συγκέντρωση πληροφοριών και καταγγελιών για φθορές στα Δημοτικά έργα και μέριμνα για την άμεση επισκευή αυτών ή την ένταξη σε πρόγραμμα γενικό αντιμετώπισης και παροχή στοιχείων υπεύθυνων και κόστους στο αρμόδιο γραφείο για το σχετικό καταλογισμό αποζημιώσεων στο Δήμο για τον τομέα ευθύνης του.
 • Εισήγηση για την αναγκαιότητα χρησιμοποίησης συνεργείων τρίτων με την ανάθεση των σχετικών εργασιών. Παρακολούθηση εργασιών που εκτελούνται από συνεργεία τρίτων από τεχνική και χρονική άποψη.
 • Έλεγχος των πιστοποιήσεων που υποβάλλονται από συνεργεία τρίτων.