Τμήμα Κτιριακών Έργων & Κοινόχρηστων Χώρων

Διεύθυνση:
Φλέμινγκ και Ερυθρού Σταυρού
Τηλέφωνο:
22313-51540, 22313-51545, 22313-51546, 22313-51547, 22313-51548
Αρμοδιότητες

Το Τμήμα Κτιριακών Έργων και Κοινοχρήστων Χώρων έχει ως αντικείμενο την μελέτη και εκτέλεση κτιριακών έργων (κατασκευή, διακόσμηση, συντήρηση, επισκευή και εξοπλισμό των δημοτικών κτιρίων – σχολείων και εγκαταστάσεων), καθώς και έργων διαμόρφωσης, διαρρύθμισης, συντήρησης και εξωραϊσμού των κοινόχρηστων χώρων στην περιοχή του Δήμου (πεζόδρομοι, πλατείες, παιδικές χαρές, τεχνικά έργα χώρων πρασίνου, αθλητικοί χώροι, μνημεία, κ.λπ.). Στο πλαίσιο αυτό αρμοδιότητες του τμήματος ενδει-
κτικά είναι:

 • Συνεργάζεται με το Τμήμα Προγραμματισμού και Οργάνωσης κατά τον σχεδιασμό των προγραμμάτων δράσης του Δήμου, που αφορούν την υλοποίηση κτιριακών έργων και υπαιθρίων χώρων.
 • Μεριμνά για την εκπόνηση όλων των αναγκαίων μελετών για την κατασκευή, επισκευή, συντήρηση των δημοτικών κτιρίων και σχολείων, του περιβάλλοντος χώρου αυτών, των πλατειών, πεζοδρόμων, παιδικών χαρών, αθλητικών χώρων κ.λπ., και εν γένει των ελεύθερων χώρων του Δήμου.
 • Συνεργάζεται με τα ανάλογα και αρμόδια τμήματα για την αρτιότερη εκπόνηση των μελετών.
 • Συντάσσει τεύχη δημοπράτησης, ειδικές προδιαγραφές και χρονικό προγραμματισμό εκτελέσεως έργων ή μελετών.
 • Επιμελείται της συμπλήρωσης των φακέλων, έκδοσης οικοδομικών αδειών, όπου απαιτείται, των έργων που εκτελούνται με εργολαβία ή αυτεπιστασία.
 • Καταρτίζει τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια υλικών ή ειδών αρμοδιότητας του τμήματος.
 • Επιβλέπει την εκτέλεση των έργων του τμήματος που εκτελούνται με αυτεπιστασία.
 • Επιβλέπει και διεκπεραιώνει κάθε διαδικασία που αφορά στην εκτέλεση έργων, όπως η οργάνωση συνεργείου, η εγκατάσταση του εργολάβου, ο έλεγχος της σωστής εφαρμογής των όρων της σύμβασης για την ποιοτικά καλή και σύμφωνα με τη μελέτη εκτέλεση των έργων, η παρακολούθηση της προόδου των εργασιών, ο έλεγχος των επιμετρήσεων, ο έλεγχος των πιστοποιήσεων εργασιών που υποβάλλονται από τρίτους, η έγκαιρη σύνταξη και εισήγηση για έγκριση Ανακεφαλαιωτικών πινάκων εργασιών, η εφαρμογή του Νόμου περί αναπροσαρμογής των τιμών και των σχετικών με το Νόμο τούτο εγκυκλίων και οδηγιών, η επίλυση διαφορών με τους εργολάβους, η εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας των δειγματοληπτικών ελέγχων για την ποιότητα σκυροδέματος ή χάλυβα, η σύνταξη απολογισμού έργων με αυτεπιστασία κατά τις κείμενες διατάξεις περί εκτελέσεως των Δημοτικών έργων.
 • Τηρεί τους φακέλους έργων με όλα τα στοιχεία σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου περί εκτέλεσης δημοτικών και κοινοτικών έργων.
 • Επιβλέπει την σύνταξη μελετών αρχιτεκτονικών, στατικών, εξοπλισμού ή διαμόρφωσης αθλητικών και κοινόχρηστων χώρων, όταν αυτές εκπονούνται από τρίτους.
 • Παρακολουθεί τις πιστώσεις που διατίθενται για την εκτέλεση των ανωτέρω έργων ή μελετών.
 • Ενημερώνει το αρχείο των σχεδίων για τις ενδεχόμενες τροποποιήσεις κατά την κατασκευή.
 • Μεριμνά για τις διαδικασίες παραλαβής των έργων που εκτελούνται από τρίτους.
 • Ενημερώνει το Τμήμα Προγραμματισμού και Οργάνωσης για την πρόοδο της υλοποίησης των έργων του Τμήματος.
 • Συγκεντρώνει υλικό και τηρεί τεχνικό, φυσικό αρχείο (π.χ. σε φακέλους) έργων του τμήματος, σε τρία επίπεδα:
  α) Προγραμματιζόμενα έργα
  β) Υπό εκτέλεση έργα
  γ) Αποπερατωθέντα
 • Τηρεί τεχνική βιβλιοθήκη και αρχείο τεχνικής νομοθεσίας.
 • Τηρεί τεχνικό πληροφοριακό αρχείο έργων του Τμήματος. Στο αρχείο τηρούνται κάθε είδους ποσοτικά και τεχνικά χαρακτηριστικά των έργων που προγραμματίζονται, εκτελούνται ή έχουν αποπερατωθεί (π.χ. Στοιχεία ταυτότητας έργου, στοιχεία μελετητών/αναδόχων, βασικά μεγέθη του έργου, χρονοδιαγράμματα, φάσεις/στάδια εκτέλεσης, αναλώσεις υλικών, αναλώσεις μηχανικού εξοπλισμού, αναλώσεις ανθρωπίνου δυναμικού, κ.λπ.) με τα αντίστοιχα παραστατικά/έντυπα (π.χ. Δελτία Προόδου εργασιών, πιστοποιήσεις, πληρωμές εργολάβων, δελτία εργασίας προσωπικού, δελτία αγοράς υλικών, κ.λπ.), καθώς και αρχείο προγραμμάτων έργων, διατιθέμενων τεχνικών μέσων και ανθρώπινου δυναμικού.
 • Εξάγει περιοδικές στατιστικές καταστάσεις που αφορούν στην εκτέλεση των έργων, καθώς και στην αξιοποίηση των διατιθέμενων τεχνικών μέσων και του τεχνικού προσωπικού.
 • Παρέχει γενικές πληροφορίες προς τους πολίτες για τις δραστηριότητες του Τμήματος.
 • Εισηγείται τον καθορισμό των προδιαγραφών και των όρων της υπαίθριας διαφήμισης.
 • Παρέχει τεχνική υποστήριξη στο τμήμα Εμπορικών Δραστηριοτήτων σε θέματα της αρμοδιότητας του και όπου αυτή απαιτείται.
 • Παραλαμβάνει τηλεφωνικώς ή εγγράφως αιτήματα που αφορούν εργασίες συντήρησης και επισκευών στις υφιστάμενες κτιριακές και λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις του Δήμου.
 • Μεριμνά για τον καθαρισμό κοινόχρηστων χώρων-οικοπέδων από χόρτα, στις περιπτώσεις που απαιτείται η διάθεση χωματουργικών μηχανημάτων (γκρέϊντερ κ.λπ.).
 • Μεριμνά για την αφαίρεση από οικόπεδα μπαζών και την εφαρμογή κατά των ιδιοκτητών των σχετικών διατάξεων (συμπεριλαμβανομένης αυτής του άρ. 94 παρ. 1 περ. 26 Ν. 3852/2010). Η εκτέλεση των έργων γίνεται είτε με αυτεπιστασία με χρήση των Συνεργείων του δήμου, είτε με ανάθεση σε τρίτους.
 • Οι αρμοδιότητες του Τμήματος σχετικά με τα Συνεργεία ενδεικτικά περιλαμβάνουν:
 • Προετοιμασία και καθημερινή εκτέλεση του Προγράμματος Δράσης των Συνεργείων (καθορισμός αναγκαίων έργων, επεμβάσεων, καθορισμοί προτεραιοτήτων, αναγκαίου τεχνικού εξοπλισμού και ανθρώπινου δυναμικού κατά ειδικότητες, ποσότητες υλικών κατ’ είδος, κ.λπ.).
 • Επίβλεψη, από διοικητικής και τεχνικής άποψης, των έργων που εκτελούν τα Συνεργεία με αυτεπιστασία, καθώς και των αντίστοιχων εργασιών συντηρήσεων.
 • Συγκρότηση, οργάνωση και διοίκηση ενεργειών άμεσης επέμβασης, σε περιπτώσεις επειγουσών εργασιών εκτός προγράμματος.
 • Φροντίδα για την κανονική στελέχωση και την εκπαίδευση του προσωπικού των Συνεργείων.
 • Συνεργασία με το Τμήμα Προμηθειών – Αποθήκης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών για τη διαδικασία προμήθειας και την έγκαιρη παραλαβή των υλικών των έργων που εκτελούν τα Συνεργεία.
 • Εκτέλεση επιμετρήσεων εργασιών που εκτελούν τα Συνεργεία.
 • Χειρισμός και φροντίδα για τη σωστή αξιοποίηση των οχημάτων/μηχανημάτων, τεχνικών μέσων και εργαλείων που χρησιμοποιούν τα Συνεργεία.
 • Ενημέρωση της αρμόδιας Διεύθυνσης για προβλήματα που παρουσιάστηκαν κατά τη χρήση τους.
 • Τήρηση των διαδικασιών καταγραφής, συγκέντρωσης και ενημέρωσης του Τμήματος Προμηθειών της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών με πρωτογενή, κυρίως, στοιχεία, απασχόλησης τεχνικού προσωπικού, απασχόλησης μηχανημάτων και ανάλωση υλικών, και με στοιχεία προόδου καθενός από τα έργα του προγράμματος δράσης των Συνεργείων.
 • Συγκέντρωση πληροφοριών και καταγγελιών για φθορές στα Δημοτικά έργα, επιμέλεια για την άμεση επισκευή αυτών ή την ένταξη σε πρόγραμμα γενικό αντιμετώπισης και παροχή στοιχείων υπεύθυνων και κόστους στο αρμόδιο γραφείο για το σχετικό καταλογισμό αποζημιώσεων στο Δήμο για τον τομέα ευθύνης του.
 • Εισήγηση για την αναγκαιότητα χρησιμοποίησης συνεργείων τρίτων με την ανάθεση των σχετικών εργασιών. Παρακολούθηση εργασιών που εκτελούνται από συνεργεία τρίτων από τεχνική και χρονική άποψη.
 • Έλεγχος των πιστοποιήσεων που υποβάλλονται από συνεργεία τρίτων. Ενημέρωση και συνεργασία με το Τμήμα Προμηθειών της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών.