Τμήμα Ταμείου

Διεύθυνση:
Φλέμινγκ και Ερυθρού Σταυρού
Τηλέφωνο:
22313-51003, 22313-51047, 22313-51048, 22313-51049, 22313-51083, 22313-51099
Αρμοδιότητες

Ο Ειδικός Ταμίας, με απόφαση του δημάρχου, προΐσταται του Τμήματος Ταμείου και διεξάγει με προσωπική του ευθύνη, μαζί με τους υπαλλήλους του τμήματος και τα ειδικά οριζόμενα διαχειριστικά εισπρακτορικά όργανα, την Ταμειακή Διαχείριση του Δήμου, όπως ορίζουν οι διατάξεις του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα και οι διατάξεις περί οικονομικής Διοικήσεως και Λογιστικού των Δήμων και μεταξύ άλλων τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες ορίζονται ειδικότερα ως εξής:

 • Είναι υπεύθυνος για την περιουσία με μετρητά, χρεόγραφα και κινητές αξίες του Δήμου, καθώς και για τη φύλαξη και διατήρηση των διαφόρων παρακαταθηκών και εγγυήσεων εν γένει.
 • Τηρεί το αναγκαίο φυσικό ταμείο στα γραφεία του Δήμου.
 • Παραλαμβάνει τους βεβαιωτικούς καταλόγους των υποχρέων και των αντιστοίχων οφειλομένων στο Δήμο ποσών κατά κατηγορία εσόδου.
 • Εκδίδει και μεριμνά για την κοινοποίηση ειδικών προσκλήσεων προς τους οφειλέτες.
 • Εποπτεύει τα ειδικά διατιθέμενα προς αυτό εισπρακτορικά όργανα, ευθυνόμενος ο ίδιος για κάθε παρατυπία ή παράλειψη, μεριμνώντας για την είσπραξη των δημοτικών και λοιπών εσόδων, όπως και κάθε σχετική προς αυτό ενέργεια εντός των νομίμων προθεσμιών, όπως και για οποιονδήποτε λόγο, μη εισπραχθέντα έσοδα των προηγουμένων ετών.
 • Παρακολουθεί την τακτοποίηση των υποχρεώσεων των οφειλετών προς τον Δήμο και ενημερώνει τις αρμόδιες υπηρεσίες για τις καθυστερούμενες οφειλές.
 • Παρακολουθεί και ελέγχει τους υπαλλήλους άλλων υπηρεσιών του Δήμου που ασχολούνται με εισπράξεις, (αποκεντρωμένες υπηρεσίες, κοιμητήρια, σφαγεία, κ.λπ.).
 • Βεβαιώνει την πλήρωση των προϋποθέσεων & εισηγείται για τη ρύθμιση των βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων οφειλών που υπάγονται στη ρύθμιση οφειλών.
 • Εντέλλεται τη λήψη των επιτρεπόμενων από το νόμο αναγκαστικών μέτρων είσπραξης των καθυστερούμενων εσόδων του Δήμου.
 • Παραλαμβάνει καθημερινά τις πραγματοποιούμενες από τους επιμελητές είσπραξης ημερήσιες εισπράξεις και επιμελείται της αποστολής τους στην Τράπεζα.
 • Εξοφλεί, μετά από έλεγχο των δικαιολογητικών που ορίζει ο νόμος, τα διαβιβαζόμενα στο Ταμείο χρηματικά εντάλματα και μεριμνά για την απόδοση των κάθε φύσης κρατήσεων.

      Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Ταμείου εν γένει περιλαμβάνουν:

 • Τήρηση των Λογιστικών Βιβλίων Ταμείου (Αναλυτικό Καθολικό και Βιβλίο Εισπράξεων - Πληρωμών), καταχώριση Εισπράξεων και Πληρωμών στα τηρούμενα Λογιστικά Βιβλία του Κεντρικού Διαχειριστή και έκδοση Ημερήσιου και Μηνιαίου Δελτίου Ταμειακής Κατάστασης.
 • Είσπραξη των πάσης φύσεως Τακτικών και Εκτάκτων Εσόδων που προέρχονται από Επιχορηγήσεις, για την κάλυψη λειτουργικών και Επενδυτικών Δαπανών, μέσω των Κεντρικών Αυτοτελών πόρων (Κ.Α.Π), Σ.Α.Τ.Α., ειδικών επενδυτικών Προγραμμάτων, Δ.Ε.Η., κ.λπ.
 • Εξόφληση, μετά από έλεγχο των δικαιολογητικών που ορίζει ο νόμος, των διαβιβαζόμενων στο Ταμείο χρηματικών ενταλμάτων, κατά τις κείμενες σχετικά με αυτά διατάξεις - επιμέλεια έκδοσης Τακτοποιητικών Χρηματικών Ενταλμάτων.
 • Προσδιορισμός και απόδοση των πάσης φύσεως κρατήσεων και Φόρων υπέρ Τρίτων.
 • Παραλαβή και έλεγχος των χρηματικών βεβαιωτικών καταλόγων των υπόχρεων και των αντιστοίχων οφειλομένων στο Δήμο ποσών, κατά κατηγορία εσόδου, που διαβιβάζονται στο ταμείο από το Τμήμα Προσόδων, έκδοση αποδεικτικών παραλαβής και οριστική βεβαίωση αυτών.
 • Επιμέλεια για την είσπραξη όλων των βεβαιωμένων εσόδων του Δήμου, καθώς και της έρευνας ανεύρεσης οφειλετών.
 • Έκδοση και μέριμνα για την κοινοποίηση ειδικών προσκλήσεων - ειδοποιήσεων προς τους οφειλέτες.
 • Παρακολούθηση της τακτοποίησης των βεβαιωμένων υποχρεώσεων των οφειλετών προς το Δήμο και λήψη μέτρων για τις καθυστερούμενες οφειλές (ρυθμίσεις οφειλών).
 • Φροντίδα για την προάσπιση των συμφερόντων του Δήμου και για την είσπραξη όλων των νομοθετημένων εσόδων σύμφωνα με τον Κ.Ε.Δ.Ε.
 • Ορισμός και παρακολούθηση των προγραμμάτων πλειστηριασμού και κατασχέσεων.
 • Παρακολούθηση της διεξαγωγής υποθέσεων που εκκρεμούν δικαστικά μέσω της Νομικής Υπηρεσίας και αποστολή νομικώς τεκμηριωμένης άποψης της Υπηρεσίας στο Διοικητικό Πρωτοδικείο επί διορθώσεων, αναστολών και ανακοπών.
 • Επιμέλεια για την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών, σε συνεργασία με το Τμήμα Προσόδων και Δημοτικής Περιουσίας.
 • Εισήγηση στο δημοτικό συμβούλιο για τη διαγραφή ταμειακά βεβαιωμένων εσόδων (με τη στενή έννοια) για κάθε είδους χρέη προς τους Δήμους, που διαγράφονται ολόκληρα ή εν μέρει:

         α) όταν οι οφειλέτες απεβίωσαν χωρίς να αφήσουν περιουσία ή οι κληρονόμοι τους αποποιήθηκαν την κληρονομιά,
         β) όταν οι οφειλέτες δεν έχουν καθόλου περιουσία και η επιδίωξη της είσπραξης δεν έφερε κανένα αποτέλεσμα επί τρία (3) χρόνια, αφότου έληξε η χρήση κατά την οποία βεβαιώθηκαν, και
         γ) όταν οι οφειλέτες δεν έχουν καθόλου περιουσία και είναι αγνώστου διαμονής, εφόσον οι προσπάθειες που έγιναν επί μια τριετία για την ανεύρεση της διαμονής τους, δεν έφεραν αποτέλεσμα.

 • Σύνταξη και υποβολή στα Πολιτικά Όργανα των ετήσιων απολογιστικών πινάκων του Δήμου, σε συνεργασία με το Τμήμα Δαπανών-Προϋπολογισμού και προώθηση προς έγκριση.
 • Τήρηση των διαδικασιών συναλλαγών με τις Τράπεζες για την τοποθέτηση των χρηματικών διαθεσίμων και την διενέργεια εισπράξεων και πληρωμών μέσω επιταγών ή ηλεκτρονικά.