Τμήμα Προσόδων και Δημοτικής Περιουσίας

Διεύθυνση:
Φλέμινγκ και Ερυθρού Σταυρού
Τηλέφωνο:
22313-51053, 22313-51062, 22313-51080, 22313-51084, 22313-51085, 22313-51099
Αρμοδιότητες

Tο Τμήμα Προσόδων και Δημοτικής Περιουσίας:

 • Επιμελείται της σύνταξης βεβαιωτικών χρηματικών καταλόγων φόρων, τελών, δικαιωμάτων και εισφορών. Συντάσσει χρηματικό κατάλογο για κάθε τρέχον έτος, εκτυπώνει και αποστέλλει ειδοποιητήρια στους οφειλέτες.
 • Παρακολουθεί την πορεία είσπραξης όλων των εσόδων του Δήμου και από κάθε πηγή.
 • Επιμελείται της κατάρτισης του προϋπολογισμού εσόδων κατά το μέρος που αφορά στο Τμήμα Προσόδων και Δημοτικής Περιουσίας και παρακολουθεί την εκτέλεσή του.
 • Εισηγείται σχετικά:

      α) με την επιβολή, κατάργηση, μείωση ή αύξηση των υπέρ του Δήμου φόρων, τελών, δικαιωμάτων και εισφορών σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις,
      β) την εκμετάλλευση της δημοτικής περιουσίας,
      γ) τη βεβαίωση και είσπραξη των εσόδων,
      δ) τη σύσταση και συγκρότηση επιτροπών.

 • Μεριμνά για την επωφελέστερη διάθεση της ακίνητης περιουσίας του Δήμου, σύνταξη διακηρύξεων των δημοπρασιών προς μίσθωση των Δημοτικών Κτημάτων - κατάρτιση μισθωτηρίων - συμβολαίων και την ακριβή από κάθε άποψη εκτέλεση των όρων (των συμβολαίων) από τους υπόχρεους μισθωτές.
 • Τηρεί αρχείο για κάθε ένα από τα δημοτικά ακίνητα, καθώς και ιδιαίτερο φάκελο για κάθε μίσθωση.
 • Παρακολουθεί την καταβολή από τους μισθωτές του μισθώματος στο Δημοτικό Ταμείο και ενεργεί, σε συνεργασία με τη την Νομική Υπηρεσία, την αποβολή των μη συνεπών μισθωτών.
 • Τηρεί τις διαδικασίες που σχετίζονται με την αποδοχή και την αξιοποίηση των δωρεών προς το Δήμο, σύμφωνα με τους αντίστοιχους όρους. Τηρεί αρχείο κληροδοτημάτων.
 • Εκμισθώνει δημοτικές εκτάσεις γης για εγκαταστάσεις θερμοκηπίων, κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις και για μονάδες στους τομείς αλιείας.
 • Έχει τη δυνατότητα παραχώρησης χρήσης δημοτικών ακινήτων προς κάλυψη στεγαστικών αναγκών της πυροσβεστικής υπηρεσίας.
 • Εκδίδει βεβαιώσεις περί μη οφειλής τέλους ακίνητης περιουσίας, σε περιπτώσεις μεταβίβασης της κυριότητος πάσης φύσεως ακινήτων.
 • Επιμελείται της βεβαίωσης του τέλους χρήσης Κοινοχρήστων Χώρων, παραχωρούμενων σε περίπτερα, μικροπωλητές, ΚΥΕ για τραπεζοκαθίσματα, εμπορεύματα, οικοδομικά υλικά κ.λπ. και εκδίδει, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Υποδομών και Τεχνικών Έργων, τις άδειες προσωρινής κατάληψης κοινοχρήστων χώρων.
 • Έχει την ευθύνη για την μίσθωση κοινοχρήστων χώρων για την προβολή υπαίθριας διαφήμισης. Εκδίδει βεβαιωτικά σημειώματα για την είσπραξη των μισθωμάτων:

     (α) από την παραχώρηση κοινόχρηστων χώρων για την τοποθέτηση διαφημιστικών μέσων (άρθρο 3 Ν. 2946/2001)
     (β) από την εκμετάλλευση διαφημιστικών χώρων σε αθλητικές εγκαταστάσεις (άρθρο 56 Ν. 2725/1999) και στέγαστρα αστικών και υπεραστικών συγκοινωνιών (άρθρο 21 Ν. 2963/2001).

 • Παραλαμβάνει και αξιολογεί τις εκθέσεις ελέγχου των αρμοδίων υπαλλήλων και του Αστυνομικού Τμήματος, προκειμένου να χρεώσει αυτούς που προέβησαν σε αυθαίρετη χρήση και εισηγείται στον Δήμαρχο την επιβολή τελών και ανάλογων προστίμων και συντάσσει τους αντίστοιχους χρηματικούς καταλόγους.
 • Συντάσσει παραστατικά σημειώματα για την έκδοση χρηματικών καταλόγων και βεβαιώνει τυχόν έσοδα από:

         (α) Την τέλεση των πολιτικών γάμων
         (β) Τα πρόστιμα Κανονισμού Καθαριότητας
         (γ) Τις διάφορες καταλογιστικές αποφάσεις
         (δ) Τις λοιπές καταπτώσεις
         (ε) Τα έσοδα από Δαπάνες δικαστικών επιμελητών (Ν. 1882/1990 άρθρο 31)
         (στ) Τα έσοδα δημοσιεύσεων διακηρύξεων και δημοπρασιών
         (ζ) Τα έσοδα από αποξήλωση διαφημιστικών στοιχείων
         (η) Την εισφορά σε χρήμα λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδ/κών σχεδίων
         (θ) Την μετατροπή σε χρήμα της εισφοράς σε γη.

 • Παραλαμβάνει τις δηλώσεις των υπόχρεων επιχειρήσεων για την επιβολή Δημοτικού Τέλους Επιτηδευματιών και επιμελείται της βεβαίωσης των οφειλών από το ανωτέρω τέλος.
 • Μεταβαίνει στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες για τη συλλογή φορολογικών στοιχείων των υπόχρεων στο ανωτέρω Δημοτικό Τέλος.
 • Διεκπεραιώνει αιτήματα διαγραφής οφειλών, κατόπιν σχετικής εισήγησης, στις περιπτώσεις που η εγγραφή τους στους οριστικούς βεβαιωτικούς καταλόγους δημοτικών φόρων, τελών, δικαιωμάτων και εισφορών έγινε κατά τρόπο προφανώς λανθασμένο ως προς τη φορολογητέα ύλη ή το πρόσωπο του φορολογούμενου ή όταν έγινε λανθασμένη πολλαπλή εγγραφή για το ίδιο έσοδο και για το ίδιο πρόσωπο.
 • Παραλαμβάνει τα αντίγραφα των προσφυγών που κατατέθηκαν στο Διοικητικό Πρωτοδικείο, οι οποίες ασκούνται κατά των φορολογικών εγγραφών κάθε φύσης και εισηγείται την γνώμη της Υπηρεσίας κατά περίπτωση, την επισυνάπτει στις δικογραφίες μαζί με φωτοαντίγραφα όλων των σχετικών στοιχείων που αφορούν στη βεβαίωση και διαβιβάζει τους φακέλους, προκειμένου να εκδικασθούν από τις αρμόδιες Επιτροπές Φορολογικών Διαφορών ή τα Διοικητικά Δικαστήρια.
 • Επιμελείται και παρακολουθεί την άσκηση ή μη εφέσεων, σε συνεργασία με τη Νομική Υπηρεσία και την Οικονομική Επιτροπή, ενημερώνει το σχετικό βιβλίο προσφυγών και τηρεί αρχείο αποφάσεων διοικητικών Δικαστηρίων και αρχείο δισκογραφιών.