Γραφείο Γραμματειακής Υποστήριξης

Διεύθυνση:
Φλέμινγκ και Ερυθρού Σταυρού
Αρμοδιότητες

Το Γραφείο Γραμματειακής Υποστήριξης:

  • Παρέχει γραμματειακή υποστήριξη στο τμήμα (τήρηση πρωτοκόλλου, διεκπεραίωση και αρχειοθέτηση αλληλογραφίας, θέματα προσωπικού κ.λπ.)
  • Παρέχει γενικές πληροφορίες στο κοινό και ακριβή αντίγραφα του αρχείου του.
  • Συγκεντρώνει τις αιτήσεις εκδήλωσης αναγκών σε προμήθειες ειδών από τις επί μέρους διοικητικές ενότητες του τμήματος.
  • Είναι υπεύθυνο για την τήρηση του αρχείου των φακέλων των αδειών και για τη διάθεση τους και εν γένει όλων των δραστηριοτήτων του τμήματος σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή.