Περίληψη Δικογράφου Αίτησης (βάσει του άρθρου 10 παρ.4 Ν.4182/2013)