Ομιλία Δημάρχου Λαμιέων και Προέδρου του ΔΣ του Αναπτυξιακού Οργανισμού «ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΕΣ ΑΕ» Θύμιου Καραΐσκου στο επιστημονικό συνέδριο στη Χίο για αιρετούς, τεχνοκράτες και στελέχη ΟΤΑ με θέμα: «Νησιωτική Πολιτική και Αναπτυξιακοί Οργανισμοί»

Υποβλήθηκε από g.voutsinos στις Παρ, 03/11/2023 - 13:32
Είδος άρθρου
Εικόνα

«Αξιότιμες κυρίες και κύριοι, η τοπική ανάπτυξη προϋποθέτει μια ευρεία συμμετοχική διαδικασία, ικανή αφενός στο να οδηγήσει στον εκσυγχρονισμό ή/και αλλαγή των στοιχείων εκείνων που απαρτίζουν τη δομή ενός κοινωνικού συνόλου μιας περιοχής κι αφετέρου να επιτύχει κοινωνική και υλική πρόοδο για την πλειονότητα των μελών του κοινωνικού αυτού συνόλου.

Υπό την έννοια αυτή, η τοπική ανάπτυξη αποτελεί τον αντικειμενικό σκοπό κάθε αναπτυξιακής πολιτικής, υιοθετεί τη στρατηγική της από τη βάση και την εφαρμόζει, παράλληλα με την εθνική και περιφερειακή στρατηγική, ενεργοποιώντας τόσο τον τοπικό πληθυσμό, όσο και τις υπόλοιπες αναπτυξιακές πρωτοβουλίες της περιοχής.

Δεδομένου ότι η ανάπτυξη αυτή βασίζεται πρωτίστως σε τοπικούς παράγοντες, ήτοι οικονομικούς, ανθρώπινους και πολιτιστικούς πόρους καθώς και στις θεσμικές διαδικασίες, κρίσιμο στοιχείο της είναι η πορεία της να είναι διαρκής και βιώσιμη, ώστε να μπορούν οι κάτοικοι και οι τοπικοί θεσμοί να αναδείξουν τις ιδιαιτερότητες και την ταυτότητα της περιοχής τους, αξιοποιώντας ορθολογικά και αποτελεσματικά προς αυτήν την κατεύθυνση πόρους, δυναμικές, καλές πρακτικές, πολύτιμες συνεργασίες και εμπειρίες.

Προς την επιδίωξη του σκοπού αυτού, ένας μοχλός ενεργοποίησης όλων των εμπλεκόμενων φορέων που λειτουργεί παράλληλα και ως μηχανισμός στήριξης, ενημέρωσης κι ανανέωσης των οικονομικών δραστηριοτήτων αποτελεί καθοριστικό στοιχείο επίτευξης του επιδιωκόμενου αποτελέσματος, τόσο σε βραχυπρόθεσμο όσο κυρίως και σε μακροπρόθεσμο επίπεδο με πολλαπλασιαστικά οφέλη.

Το σημαντικό αυτό ρόλο ως προς την προώθηση, παρακολούθηση και υποστήριξη της αναπτυξιακής διαδικασίας στην τοπική αυτοδιοίκηση, μπορούν να διαδραματίσουν οι Αναπτυξιακοί Οργανισμοί, που συστήθηκαν με το Ν.4674/2020, αποτελώντας το νέο επίπεδο σύνδεσης και υποβοήθησης του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα για τις περιοχές που δραστηριοποιούνται οι Δήμοι - μέτοχοι.

Στην κατεύθυνση αυτή ο Δήμος Λαμιέων και άλλοι τέσσερεις Δήμοι της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας, ο Δ.Αμφίκλειας-Ελάτειας, ο Δ.Δομοκού, ο Δ.Μακρακώμης και ο Δ.Στυλίδας, τον Ιούνιο του 2020 – τρείς μήνες μετά την δημοσίευση του Ν.4674/2020 – με αποφάσεις των Δημοτικών τους Συμβουλίων προέβησαν στη σύσταση του πρώτου Αναπτυξιακού Οργανισμού της χώρας με την επωνυμία ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΕΣ ΑΕ, αναβιώνοντας συμβολικά, με αυτό τον τρόπο, την πιο σημαντική αρχαία Αμφικτυονία της χώρας, αυτή της Κεντρικής Ελλάδας.

Για την υλοποίηση των στόχων του ο Οργανισμός σχεδίασε ένα πλήρες και ολοκληρωμένο επιχειρησιακό σχέδιο με στόχο μια «έξυπνη», βιώσιμη, χωρίς «αποκλεισμούς» ανάπτυξη και κύρια χαρακτηριστικά την αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της ΠΕ Φθιώτιδας και την αντιμετώπιση όλων εκείνων των προκλήσεων που έχουν οξυνθεί εξαιτίας της πολύχρονης και πολυεπίπεδης κρίσης. Κι αυτό επειδή η αποτελεσματική κατάρτιση ενός ολοκληρωμένου επιχειρησιακού σχεδιασμού αλλά και η επιτυχής υλοποίησή του με την αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων χρηματοδοτικών εργαλείων και μέσων πολιτικής (Εθνικοί κι Ευρωπαϊκοί πόροι) είναι πλέον το κρίσιμο στοίχημα για τα επόμενα χρόνια. Σ’ αυτήν την πρόκληση απώτερος στόχος, είναι ο συντονισμός των διάσπαρτων αναπτυξιακών πρωτοβουλιών και η ένταξή τους σε ένα επεξεργασμένο και οργανωμένο σχέδιο τοπικής ανάπτυξης που θα λειτουργεί ως συνδετικός κρίκος μεταξύ των Δήμων – μετόχων και θα καταλήγει σε τυποποιημένες και απλοποιημένες μεθόδους - διαδικασίες, προκειμένου να εκπληρώνονται οι αναπτυξιακοί στόχοι του Οργανισμού.

Σήμερα, τρία χρόνια μετά, μπορούμε βάσιμα να πούμε ότι ο Αναπτυξιακός Οργανισμός «πήρε μπροστά» κι εξυπηρετεί πλέον όχι μόνο τους Δήμους – μετόχους αλλά και άλλους Δήμους της ευρύτερης περιοχής, όπως ο Δήμος Αλμυρού, ο Δήμος Σκοπέλου, ο Δήμος Αλοννήσου, παρέχοντας πλήρη τεχνική υποστήριξη τόσο σε μελετητικό όσο και σε εκτελεστικό επίπεδο.

Ειδικότερα, έχει υλοποιήσει περισσότερες από 40 προγραμματικές συμβάσεις και 60 μελέτες, ενώ υλοποιεί ο ίδιος ως Αναθέτουσα Αρχή, έργα συνολικού προϋπολογισμού 50.000.000 ευρώ.

Σημειώστε ότι με τον τρόπο υλοποίησης των μελετών οι «ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΕΣ» εξοικονόμησαν για λογαριασμό των Δήμων - μετόχων ποσό μεγαλύτερο των 2.000.000 Ευρώ.

Κι όλα αυτά πως ; στη βάση επιδίωξης ενός κοινού στόχου, λειτουργώντας συνεργατικά με την Τοπική Αυτοδιοίκηση και όλους τους κοινωνικούς και οικονομικούς εταίρους της περιοχής, με την τεχνογνωσία της, την κατάλληλη οργανωτική δομή, το έμπειρο στελεχιακό δυναμικό της καθώς και τη δικτύωσή της με άλλους επιστημονικούς και αναπτυξιακούς φορείς, ένας Αναπτυξιακός Οργανισμός μπορεί να συμβάλλει μακροπρόθεσμα στην ορθολογική επιλογή των στόχων, των μεθόδων αλλά και του τρόπου προώθησης και επίτευξης της τοπικής ανάπτυξης. Κατ’ αυτό τον τρόπο μπορεί να επιτύχει να καταστεί δυνατός ένας μακροχρόνιος σχεδιασμός σε τοπικό επίπεδο, με γνωστές και σταθερές οικονομικές δυνατότητες και υπαρκτή στελεχιακή και τεχνική υποδομή πραγματοποίησής του, εξασφαλίζοντας για την τοπική κοινωνία την ευχέρεια σχεδιασμού και υλοποίησης ενός ρεαλιστικού και βιώσιμου στρατηγικού σχεδίου τοπικής ανάπτυξης.

Ο Αναπτυξιακός Οργανισμός ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΕΣ λειτουργώντας παράλληλα ως μία σύγχρονη επιχειρηματική μονάδα που εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον και προτάσσει την κοινωνική του χρησιμότητα, συμβάλλει και ο ίδιος στην ενίσχυση της τοπικής οικονομίας με τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, ευκαιριών επένδυσης και απασχόλησης στους Δήμους-μετόχους. Ο Οργανισμός με τη συμμετοχή του σε συνεργασίες, συνέργειες και συμπράξεις σε αναπτυξιακού χαρακτήρα στρατηγικές και προγράμματα με επιχειρήσεις, οργανισμούς κοινής ωφέλειας και άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό μπορεί αποδεδειγμένα να υποστηρίξει ενδογενώς την τοπική ανάπτυξη.

Μπορούμε πλέον να πούμε αποδεδειγμένα ότι η μέχρι σήμερα λειτουργία του Αναπτυξιακού Οργανισμού διασφαλίζει συγκεκριμένες θετικές επιπτώσεις στις δραστηριότητες των μετόχων - φορέων της. Αρχικά, αποτέλεσε αναπτυξιακό βραχίονα των Δήμων - μετόχων και των υπηρεσιών τους καθώς μέσω των προγραμμάτων που διαχειρίζεται καθώς και των δράσεων που επιτελεί επιτυγχάνει το θεσμικό και αναπτυξιακό του σκοπό για λογαριασμό των μετόχων του. Μέσα από την τεχνογνωσία που διαθέτει, ο ΑΟ, είναι πλέον σε θέση να παρέχει πλήρη τεχνική υποστήριξη τόσο σε μελετητικό όσο και σε εκτελεστικό επίπεδο, κάνοντας εφικτή τη στήριξη της γνώσης, της καινοτομίας και των νέων μορφών επιχειρηματικότητας στις τοπικές κοινωνίες.

Περαιτέρω, η συνεργασία των «ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΩΝ» με φορείς και εταιρείες του ιδιωτικού τομέα, προσελκύει και διευκολύνει τις αναπτυξιακές επενδύσεις δημόσιου και ιδιωτικού χαρακτήρα.

Με την ολοκλήρωση ολοένα και περισσότερων, αυτού του είδους, επενδύσεων η ανταγωνιστική θέση των Δήμων - μετόχων ενισχύεται ολοένα και πιο πολύ. Η συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα στην υλοποίηση έργων και υπηρεσιών αναπτυξιακού χαρακτήρα γίνεται είτε με τη μορφή του εταίρου με τον φορέα υλοποίησης τους, είτε με τη μορφή του παροχέα υπηρεσιών προς το Δημόσιο. Επιτρέψτε μου να αναφέρω δύο χαρακτηριστικά παραδείγματα : τη συμμετοχή των ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΩΝ για την αποτελεσματική φιλοξενία του Ράλλυ ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ στην ΠΕ Φθιώτιδας (για τρία συνεχόμενα έτη), αλλά και την ανάληψη του σχεδιασμού - μελέτης και κατασκευής με διαγωνιστικές διαδικασίες της ανάπλασης της περιοχής της Πανελλήνιας Έκθεσης Λαμίας, π/υ 48.000.000 ευρώ. Ένα εμβληματικό έργο όχι μόνο για την περιοχή της Λαμίας αλλά και για ολόκληρη την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας που συγχρηματοδοτείται  από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά Επενδυτικά Ταμεία (Ταμείο Ανάκαμψης και ΕΣΠΑ).

Ο στόχος ένας και ξεκάθαρος: επιτάχυνση της παραγωγικής ανασυγκρότησης κι ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής στην ευρύτερη περιοχή, μέσα από την δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας και τη βελτίωση των παρεχόμενων, προς τους πολίτες, υπηρεσιών.

Κυρίες και κύριοι, είμαι πεπεισμένος, ότι οι Αναπτυξιακοί Οργανισμοί αποτελούν βάση τόσο για τη μελέτη, ωρίμανση και διαχείριση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι τοπικές κοινωνίες, όσο και για την αξιοποίηση αναπτυξιακών και χρηματοδοτικών εργαλείων. Μια ολοκληρωμένη στρατηγική ανάπτυξης αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στην οικονομική βιωσιμότητα, την αειφόρο ανάπτυξη, την εκπαίδευση και γενικότερα τη γνώση, εξειδίκευση, καθώς και στη συνοχή και ανανέωση των κοινωνικών δομών και υπηρεσιών.

Κλείνοντας, αφού συγχαρώ τους διοργανωτές για την εξαιρετική οργάνωση, επιτρέψτε μου να σημειώσω ότι κατά την άποψή μου οι Αναπτυξιακοί Οργανισμοί πρέπει να θέτουν ψηλά στις προτεραιότητές τους ένα αειφόρο μοντέλο ανάπτυξης με στοιχεία ευελιξίας και δυνατότητα προσαρμογής σε ένα πλήρως εξελισσόμενο και δυναμικό περιβάλλον. Ένα μοντέλο που μέσα από ευρύτατες συνεργασίες αξιοποιώντας τεχνογνωσία, εμπειρία και σύγχρονες μεθοδολογίες, να στοχεύει στην επίτευξη του ύψιστου λειτουργικού αποτελέσματος για το κοινωνικό σύνολο.

Καλή επιτυχία στις εργασίες του συνεδρίου σας.

Σας ευχαριστώ…».

Φωτογραφίες