Ανακοίνωση υπ'αριθμό ΣΟΧ 1/2022 για την πρόσληψη προσωπικού