ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

Υποβλήθηκε από prallis στις Τρί, 25/06/2024 - 08:03
Ημερομηνία προκήρυξης
Είδος προκήρυξης
Αριθμός πρωτοκόλλου
22883
Ημερομηνία πρωτοκόλλησης
Αρ. Διαδ. Ανάρτησης (Α.Δ.Α.)
ΨΨΙΝΩΛΚ-6ΜΝ
Αριθμός μελέτης
8/24
Περιγραφή

Τμήμα I : Αναθέτουσα αρχή

I.1) Επωνυμία, διευθύνσεις

Επίσημη επωνυμία: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ/ Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, Ταχ. Διεύθυνση: Φλέμινγκ & Ερυθρού Σταυρού, Πόλη: Λαμία, Κωδικός nuts: EL644 Φθιώτιδα, Ταχ. κωδικός: 35131, Χώρα: Ελλάδα (GR). Αρμόδιος για πληροφορίες: Παρασκευάς Ράλλης (Γραμματεία), Όλγα-Μαρία Αντωνοπούλου, τηλέφωνα: 2231351544, 2231351548. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: prallis@lamia-city.gr & antonopoulou@lamia-city.gr.

I.2) Επικοινωνία

Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα ηλεκτρονικά στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο «Αναζήτηση Διαγωνισμών Δημοσίων Έργων» της πύλης www.promitheus.gov.gr

Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: www.promitheus.gov.gr

I.3) Είδος της αναθέτουσας αρχής:  Αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης/ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ

Τμήμα IΙ : Αντικείμενο/Εύρος της σύμβασης                                                                  

II.1) Τίτλος: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ»

II.2) Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV: 45000000-7

II.3) Είδος σύμβασης: Έργα

II.4) Σύντομη περιγραφή: Το έργο περιλαμβάνει εργασίες επισκευών σε σχολικά κτίρια του Δήμου Λαμιέων.

 Ανήκει δε σε έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ

II.5) Εκτιμώμενη συνολική αξία: Αξία χωρίς ΦΠΑ: 685.483,87 Νόμισμα: ΕΥΡΩ

Το ποσό αυτό αναλύεται ως εξής:

Δαπάνη εργασιών: 478.148,50 ευρώ.

Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε. 18%)   86.066,73 ευρώ

Απρόβλεπτα 84.632,28 ευρώ (ποσοστό 15% επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου Γ.Ε.+Ο.Ε.) που αναλώνονται σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 156 παρ. 3.(α) του ν. 4412/2016.

Απολογιστικά (Α.Ε.Κ.Κ.) 4.236,36ευρώ

Αναθεώρηση στις τιμές, ποσού  32.400,00 ευρώ (σύμφωνα με το άρθρο 153 του ν. 4412/2016)

Ο ΦΠΑ 24% ανέρχεται στο ποσό των 164.516,13 ευρώ.

  • Το ποσό των 648.847,51 ευρώ χωρίς αναθεώρηση, ΦΠΑ και ΑΕΚΚ αφορά εργασίες κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ