Στερέωση νοτίου και νοτιοδυτικού τμήματος τειχών Κάστρου Λαμίας

Υποβλήθηκε από prallis στις Πέμ, 23/06/2022 - 11:33
Ημερομηνία προκήρυξης
Είδος προκήρυξης
Αριθμός πρωτοκόλλου
23242
Ημερομηνία πρωτοκόλλησης
Αρ. Διαδ. Ανάρτησης (Α.Δ.Α.)
9ΣΜ3ΩΛΚ-Δ96
Αριθμός μελέτης
93/2020
Περιγραφή

I.3) Είδος της αναθέτουσας αρχής:  Αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης/ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ

Τμήμα IΙ : Αντικείμενο/Εύρος της σύμβασης

II.1) Τίτλος: «ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΝΟΤΙΟΥ ΚΑΙ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΕΙΧΩΝ ΚΑΣΤΡΟΥ ΛΑΜΙΑΣ»

II.2) Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV: 45000000-7 (Κατασκευαστικές Εργασίες)

II.3) Είδος σύμβασης: Έργα

II.4) Σύντομη περιγραφή: Το έργο περιλαμβάνει εργασίες στερέωσης και αποκατάστασης του νοτίου και νοτιο-δυτικού τμήματος του Κάστρου Λαμίας καθώς και στερέωση του βραχώδους πρανούς του.

 Ανήκει δε σε έργα κατηγορίας: ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ

II.5) Εκτιμώμενη συνολική αξία: Αξία χωρίς ΦΠΑ: 967.741,93 € Νόμισμα: ΕΥΡΩ

Το ποσό αυτό αναλύεται ως εξής:

Δαπάνη εργασιών: 712.842,66 ευρώ.

Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε. 18%)   128.311,68 ευρώ

Απρόβλεπτα 126.173,15 ευρώ (ποσοστό 15% επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου Γ.Ε.+Ο.Ε.) που αναλώνονται σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 156 παρ. 3.(α) του ν. 4412/2016.

Αναθεώρηση στις τιμές, ποσού  414,44 ευρώ (σύμφωνα με το άρθρο 153 του ν. 4412/2016)

Ο ΦΠΑ 24% ανέρχεται στο ποσό των 232.258,07 ευρώ.

  •   Το ποσό των 967.327,49 ευρώ χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ αφορά εργασίες κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ