Ολοκλήρωση εργασιών πλατείας Βράχας

Υποβλήθηκε από prallis στις Πέμ, 08/09/2022 - 12:28
Ημερομηνία προκήρυξης
Είδος προκήρυξης
Αριθμός πρωτοκόλλου
35533
Ημερομηνία πρωτοκόλλησης
Αρ. Διαδ. Ανάρτησης (Α.Δ.Α.)
61ΨΒΩΛΚ-47Μ
Αριθμός μελέτης
22/2022
Περιγραφή

.3) Είδος της αναθέτουσας αρχής: Αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης/ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ  (ΟΤΑ Α’ ΒΑΘΜΟΥ),

 

Τμήμα IΙ : Αντικείμενο/Εύρος της σύμβασης

II.1)Τίτλος: Ολοκλήρωση Εργασιών Πλατείας Βράχας

II.2)Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV: 45000000-7

II.3)Είδος σύμβασης: Έργα

II.4)Σύντομη περιγραφή:

Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται η διαμόρφωση του βόρειου τμήματος της πλατείας Βράχας στο Δ.Δ. Σταυρός

II.5) Εκτιμώμενη συνολική αξία:

Αξία συνολικού έργου χωρίς ΦΠΑ: 98.387,10 Νόμισμα: ΕΥΡΩ, εκ των οποίων, 81.253,36 αφορούν σε εργασίες στην κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και 11.507,36 ευρώ αφορούν σε εργασίες στην κατηγορία ΠΡΑΣΙΝΟΥ. Η συνολική δαπάνη Εκατόν Είκοσι Δύο χιλιάδων Ευρώ με ΦΠΑ (122.000,00€).

II.6) Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα: Η παρούσα σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα

II.7) Τόπος εκτέλεσης: Κωδικός NUTS: EL644 Φθιώτιδα.

Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης: Το έργο εκτελείται στην πόλη της Λαμίας και συγκεκριμένα στο Δ.Δ. Σταυρού.