Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες του Δήμου Λαμιέων - εκπόνηση μελετών

Υποβλήθηκε από prallis στις Πέμ, 27/10/2022 - 12:27
Ημερομηνία προκήρυξης
Είδος προκήρυξης
Αριθμός πρωτοκόλλου
40317
Ημερομηνία πρωτοκόλλησης
Αρ. Διαδ. Ανάρτησης (Α.Δ.Α.)
ΩΔΨΥΩΛΚ-0ΑΛ
Αριθμός μελέτης
60/22
Περιγραφή

I.3) Είδος της αναθέτουσας αρχής: Αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης/ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ

Τμήμα IΙ : Αντικείμενο/Εύρος της σύμβασης

II.1)Τίτλος:«ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ  ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ-ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ» (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ)

II.2)Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV: 71321000-4 (Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών για μηχανολογικές και ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις κτιρίων)

II.3)Είδος σύμβασης: Μελέτη  

     II.4)Σύντομη περιγραφή: Η μελέτη αυτή αφορά: Την εκπόνηση μελετών Πυροπροστασίας Σχολείων του Δήμου (7 Νηπιαγωγεία, 7 Δημοτικά και 6 Γυμνάσια-Λύκεια). Την υποβολή των φακέλων μελετών Πυροπροστασίας στο αρμόδιο Γραφείο Πυρασφάλειας της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για έλεγχο. Την παρακολούθηση των υποβληθεισών μελετών και τις αναγκαίες τροποποιήσεις, μέχρι την τελική τους έγκριση από την Πυροσβεστική Υπηρεσία. Την προσκόμιση στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου μιας πλήρους σειράς των εγκεκριμένων, από την Π.Υ. Σχεδίων και Τευχών για την κάθε Σχολική Μονάδα. Την Σύνταξη και παράδοση της σχετικής Μελέτης και των τευχών δημοπράτησης για την υλοποίηση, σε μελλοντικό έργο, των προβλεπόμενων στη μελέτη "μέτρων και μέσων πυροπροστασίας» σε επίπεδο μελέτης Εφαρμογής, σύμφωνα με τις εγκεκριμένες, από την Π.Υ, μελέτες Πυροπροστασίας.

 II.5) Εκτιμώμενη συνολική αξία: Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται σε 84.915,29 (χωρίς ΦΠΑ) και περιλαμβάνει τις εκτιμώμενες αμοιβές στις παρακάτω κατηγορίες μελετών:

73.839,38€ για μελέτη κατηγορίας 9 (Μελέτες Μηχανολογικές, Ηλεκτρολογικές, Ηλεκτρονικές)

και 11.075,91 € για απρόβλεπτες δαπάνες €