ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ

Υποβλήθηκε από prallis στις Τετ, 14/07/2021 - 07:56
Ημερομηνία προκήρυξης
έως
Είδος προκήρυξης
Αριθμός πρωτοκόλλου
28570
Ημερομηνία πρωτοκόλλησης
Αρ. Διαδ. Ανάρτησης (Α.Δ.Α.)
6ΘΓΗΩΛΚ-Η61
Αριθμός μελέτης
54/2021
Περιγραφή

Τμήμα IΙ : Αντικείμενο/Εύρος της σύμβασης

II.1) Τίτλος:   «   Διαμόρφωση χώρου αρχείου Δημαρχείου ”

II.2) Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV: 4500000-7

II.3) Είδος σύμβασης: Έργα

II.4) Σύντομη περιγραφή: Το έργο αφορά την διαμόρφωση του υπογείου χώρου του Δημαρχείου Λαμίας σε χώρο αποθήκευσης αρχείου.

II.5) Εκτιμώμενη συνολική αξία: Αξία χωρίς ΦΠΑ: 126.612,90  Νόμισμα: ΕΥΡΩ  

Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε. 18%)  16.755,12

Απρόβλεπτα 16.475,87 € (ποσοστό 15% επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου Γ.Ε.+Ο.Ε.) που αναλώνονται σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 156 παρ. 3.(α) του ν. 4412/2016.

Στο ανωτέρω ποσό προβλέπεται αναθεώρηση στις τιμές, ποσού  297,92 € (σύμφωνα με το άρθρο 153 του ν. 4412/2016) και ΦΠΑ 24%( 30.387,10€).

II.6) Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα: Η παρούσα σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα

II.7) Τόπος εκτέλεσης: Κωδικός NUTS: EL644 Φθιώτιδα. Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:  Δήμος Λαμιέων

Σχετικά αρχεία
Συνημμένο Μέγεθος
020 ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ_0.pdf 731.43 KB