Αξιοποίηση πρώην κτιρίου ΚΑΠΗ - Δημιουργία social hub

Υποβλήθηκε από prallis στις Τετ, 03/05/2023 - 08:20
Ημερομηνία προκήρυξης
Είδος προκήρυξης
Αριθμός πρωτοκόλλου
17654
Ημερομηνία πρωτοκόλλησης
Αρ. Διαδ. Ανάρτησης (Α.Δ.Α.)
Ψ7ΡΞΩΛΚ-9Ψ2
Αριθμός μελέτης
163
Περιγραφή

I.3) Είδος της αναθέτουσας αρχής: Αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης/ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ

Τμήμα IΙ : Αντικείμενο/Εύρος της σύμβασης

II.1)Τίτλος: “ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΩΗΝ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΑΠΗ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ SOCIAL HUB”

II.2)Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV: 45213150-9

II.3)Είδος σύμβασης: Έργα

II.4)Σύντομη περιγραφή: H μελέτη αυτή αφορά την ενεργειακή αναβάθμιση του πρώην κτιρίου ΚΑΠΗ επί της οδού Μακροπούλου στην Δ.Κ. Λαμίας του Δήμου Λαμιέων και αξιοποίησή του ως Social Hub .

Ανήκει δε σε έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ & ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ .

II.5) Εκτιμώμενη συνολική αξία: Αξία χωρίς ΦΠΑ: 246.774,19 € Νόμισμα: ΕΥΡΩ εκ των οποίων 244.788,00 € αφορούν σε εργασίες στην κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ & ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ.

Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε. 18%)   32.470,04  €

Απρόβλεπτα 31.928,87  € (ποσοστό 15% επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου Γ.Ε.+Ο.Ε.) που αναλώνονται σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 156 παρ. 3.(α) του ν. 4412/2016.

Απολογιστικά-ΑΕΚΚ   1.300,00  

Στο ανωτέρω ποσό προβλέπεται αναθεώρηση στις τιμές, ποσού 686,19 € (σύμφωνα με το άρθρο 153 του ν. 4412/2016) και ΦΠΑ 24% 59.225,81 €).