Αποκατάσταση υδραυλάκων του Δήμου μετά από θεομηνία

Υποβλήθηκε από prallis στις Πέμ, 27/10/2022 - 11:59
Ημερομηνία προκήρυξης
Είδος προκήρυξης
Αριθμός πρωτοκόλλου
42498
Ημερομηνία πρωτοκόλλησης
Αρ. Διαδ. Ανάρτησης (Α.Δ.Α.)
9ΜΟ2ΩΛΚ-ΨΧΘ
Αριθμός μελέτης
121/22
Περιγραφή

I.3) Είδος της αναθέτουσας αρχής: Αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης/ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ

Τμήμα IΙ : Αντικείμενο/Εύρος της σύμβασης

II.1)Τίτλος: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΔΡΑΥΛΑΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ

II.2)Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV:45000000-7

II.3)Είδος σύμβασης: Έργα

II.4)Σύντομη περιγραφή:H μελέτη αυτή αφορά στην ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΔΡΑΥΛΑΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ

Ανήκει δε σε έργα κατηγορίας  ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ

II.5) Εκτιμώμενη συνολική αξία: Αξία χωρίς ΦΠΑ: 201,612,90 € Νόμισμα: ΕΥΡΩ που αφορούν σε εργασίες στην κατηγορία ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ

Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε. 18%)   25,416,44  €

Απρόβλεπτα 24,992,83 € (ποσοστό 15% επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου Γ.Ε.+Ο.Ε.) που αναλώνονται σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 156 παρ. 3.(α) του ν. 4412/2016.

Στο ανωτέρω ποσό προβλέπεται αναθεώρηση στις τιμές, ποσού  10,001,22  € (σύμφωνα με το άρθρο 153 του ν. 4412/2016) και ΦΠΑ 24% 48,387,10 €).