Αποκατάσταση οδοποιϊας Δήμου Λαμιέων μετά από θεομηνία

Υποβλήθηκε από prallis στις Τετ, 19/10/2022 - 12:06
Ημερομηνία προκήρυξης
Είδος προκήρυξης
Αριθμός πρωτοκόλλου
41131
Ημερομηνία πρωτοκόλλησης
Αρ. Διαδ. Ανάρτησης (Α.Δ.Α.)
ΨΡΟΡΩΛΚ-ΒΤΤ
Αριθμός μελέτης
43/21
Περιγραφή

I.3) Είδος της αναθέτουσας αρχής: Αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης/ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ

Τμήμα IΙ : Αντικείμενο/Εύρος της σύμβασης

II.1)Τίτλος: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ

II.2)Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV:45000000-7

II.3)Είδος σύμβασης: Έργα

II.4)Σύντομη περιγραφή: Με  την  παρούσα μελέτη προβλέπονται οι απαραίτητες εργασίες για την αποκατάσταση των ζημιών στο οδικό  δίκτυο  του Δήμου Λαμιέων και  συγκεκριμένα στις περιοχές  Αλεπόσπιτα,  Δύο Βουνά,  Δέλφινο,   Άνω  Βαρδάτες,  Υπάτη,  Λουτρά Υπάτης , Λυγαριά,  Φραντζή,   Κομποτάδες Κωσταλέξη,  Καστανιά,  Πύργο  και  στην οδό  Κνωσσού, και σε άλλες Τοπικές Κοινότητες που προκλήθηκαν από τη φυσική καταστροφή της  18ης  Σεπτεμβρίου 2020.

Ανήκει δε σε έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ

II.5) Εκτιμώμενη συνολική αξία: Αξία χωρίς ΦΠΑ: 657.258,07 € Νόμισμα: ΕΥΡΩ εκ των οποίων  αφορούν σε εργασίες στην κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ

Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε. 18%)   82.843,07  €

Απρόβλεπτα 81,462,35  € (ποσοστό 15% επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου Γ.Ε.+Ο.Ε.) που αναλώνονται σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 156 παρ. 3.(α) του ν. 4412/2016.

Απολογιστικά-ΑΕΚΚ   7.552,00  

Στο ανωτέρω ποσό προβλέπεται αναθεώρηση στις τιμές, ποσού  25.161,39  € (σύμφωνα με το άρθρο 153 του ν. 4412/2016) και ΦΠΑ 24% 157.741,93 €).