Ανακατασκευή - επέκταση πλακόστρωσης δικτύου οδών στην Τ.Κ. Παύλιανης

Υποβλήθηκε από prallis στις Παρ, 23/09/2022 - 11:55
Ημερομηνία προκήρυξης
Είδος προκήρυξης
Αριθμός πρωτοκόλλου
37058
Ημερομηνία πρωτοκόλλησης
Αρ. Διαδ. Ανάρτησης (Α.Δ.Α.)
ΨΚΗ4ΩΛΚ-ΖΥΖ
Αριθμός μελέτης
50/18
Περιγραφή

Ο Δικαιούχος Δήμος Λαμιέων, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό [ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)] για την ανάθεση του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ-ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΔΩΝ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΠΑΥΛΙΑΝΗΣ» (CPV: 45000000-7), Κωδικός ΝUTS:EL644 Φθιώτιδα, με προϋπολογισμό 133.064,52 (πλέον Φ.Π.Α. 24%), ήτοι 165.000,00€ με Φ.Π.Α.

 

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: α) κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ, με προϋπολογισμό 108.816,47 ΕΥΡΩ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα) και β) κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ, με προϋπολογισμό 24.147,56 ΕΥΡΩ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ   και ΟΕ και απρόβλεπτα).

 

Το παρόν έργο αφορά τη δημιουργία πεζοδιαδρομής στη Άνω Παύλιανη, η οποία οδεύει παράλληλα προς το ποτάμι.