Αναβάθμιση κτιρίου στέγασης κοινωνικών δομών

Υποβλήθηκε από prallis στις Τρί, 07/11/2023 - 12:26
Ημερομηνία προκήρυξης
Είδος προκήρυξης
Αριθμός πρωτοκόλλου
46029
Ημερομηνία πρωτοκόλλησης
Αρ. Διαδ. Ανάρτησης (Α.Δ.Α.)
ΨΩΡΣΩΛΚ-ΧΧΡ
Περιγραφή

Τμήμα IΙ : Αντικείμενο/Εύρος της σύμβασης

    1. Τίτλος: “ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ”
    2. Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV: 45213150-9
    3. Είδος σύμβασης: Έργα
    4. Σύντομη περιγραφή: Το έργο αφορά την ενεργειακή αναβάθμιση του Δημοτικού κτιριακού συγκροτήματος με τίτλο «Αναβάθμιση κτιρίου στέγασης κοινωνικών δομών» επί της οδού Τυμφρηστού & Κάλβου στην Δ.Κ. Λαμίας του Δήμου Λαμιέων.

Ανήκει δε σε έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ & ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ .

    1. Εκτιμώμενη συνολική αξία: Αξία χωρίς ΦΠΑ: 856.048,38 € Νόμισμα: ΕΥΡΩ εκ των οποίων 452.445,44€ αφορούν σε εργασίες στην κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ και 402.010,53€ στην κατηγορία ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ.

Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε. 18%) 133.339,78

Απρόβλεπτα 111.450,78 € (ποσοστό 15% επί της δαπάνης  εργασιών και του κονδυλίου Γ.Ε.+Ο.Ε.) που αναλώνονται σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 156 παρ. 3.(α) του ν. 4412/2016.

Απολογιστικά-ΑΕΚΚ 1.100,00

Στο ανωτέρω ποσό προβλέπεται αναθεώρηση στις τιμές, ποσού 492,41 € (σύμφωνα με το άρθρο 153 του ν. 4412/2016) και ΦΠΑ 24% 205.451,61€).