Απόφαση Δημάρχου Λαμιέων

Υποβλήθηκε από i.syrakis στις Τετ, 29/12/2021 - 09:24
Είδος άρθρου
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Εξουσιοδοτούμε τους κάτωθι υπαλλήλους του Τμήματος Διοικητικής Υποστήριξης για
την έκδοση ηλεκτρονικού ακριβές αντιγράφου εκ του πρωτότυπου ηλεκτρονικού δη-
μοσίου εγγράφου με τα στοιχεία της παρ. 4 του άρθρου 13 του ν. 4727/2020, καθώς
και για την επικύρωση της εκτύπωσης των ηλεκτρονικών δημόσιων εγγράφων του
άρθρου 13 του ν. 4727/2020, που εκδίδονται από το Δήμο Λαμιέων και διεκπεραιώνο-
νται από το Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης σε έντυπη μορφή:
  1. ΖΙΑΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ -ΑΝ. ΠΡ. ΤΜΗΜΑΤΟΣΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
  2. ΛΑΤΟΥ ΘΩΜΑΗ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
  3. ΛΙΑΠΑΤΗ ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΥΕ ΚΛΗΤΗΡΩΝ ΘΥΡΩΡΩΝ-ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
  4. ΛΙΑΠΗ ΜΑΡΙΑ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΥΤ/ΣΗΣ- ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
  5. ΜΟΥΜΟΥΡΗ ΕΛΕΝΗ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
Αρχεία
Συνημμένο Μέγεθος
6Υ24ΩΛΚ-ΦΤ0.pdf 244.2 KB