Άδειες Καταστημάτων

Προέγκριση ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος

Απαραίτητα δικαιολογητικά : Αίτηση ενδιαφερόμενου (συνημμένο αρχείο). Διάγραμμα της περιοχής (απόσπασμα χάρτη ή σκαρίφημα, από το οποίο να προκύπτει η ακριβής θέση της εγκατάστασης, όπως οικισμός, οδός, αριθμός ή οικοδομικό τετράγωνο). Υπεύθυνη δήλωση του διαχειριστή της πολυκατοικίας ή του...

Αντικατάσταση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος

Απαραίτητα δικαιολογητικά : Αίτηση ενδιαφερόμενου (συνημμένο αρχείο). Φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητας ή άλλου εγγράφου από τα προβλεπόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 3 του Ν. 2690/1999, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με το άρθρο 25 του Ν. 3731/2008 (σχετική προσωρινή βεβαίωση της αρμόδιας αρχής...

Αντικατάσταση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος με νέα δραστηριότητα

Απαραίτητα δικαιολογητικά : Αίτηση ενδιαφερόμενου (συνημμένο αρχείο). Φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητας ή άλλου εγγράφου από τα προβλεπόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 3 του Ν. 2690/1999, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με το άρθρο 25 του Ν. 3731/2008 (σχετική προσωρινή βεβαίωση της αρμόδιας αρχής...

Αντικατάσταση άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας θεάτρων και κινηματογράφων

Απαραίτητα δικαιολογητικά : Αίτηση ενδιαφερόμενου (συνημμένο αρχείο). Φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητας ή άλλου εγγράφου από τα προβλεπόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 3 του Ν. 2690/1999, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με το άρθρο 25 του Ν. 3731/2008 (σχετική προσωρινή βεβαίωση της αρμόδιας αρχής...

Αναγγελία Άσκησης Επαγγέλματος Καπνοπώλη

Απαραίτητα δικαιολογητικά: Αίτηση ενδιαφερόμενου (συνημμένο αρχείο). Επικυρωµένο φωτοαντίγραφο άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος ή επικυρωμένο φωτοαντίγραφο βεβαίωσης Έναρξης εργασιών από την Δ.Ο.Υ. Επικυρωµένο φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας και σε περίπτωση αλλοδαπών επικυρωμένο...

Άδειες ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικών μουσικών ιδρυμάτων

ol.l {list-style-type: lower-greek;} Άδειες ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικών μουσικών ιδρυμάτων (ωδείων, μουσικών σχολών, χορωδιών, συμφωνικών ορχηστρών και συγκροτημάτων μουσικής δωματίου) Δικαιούχοι άδειας Άδεια ιδρύσεως και λειτουργίας μουσικών ιδρυμάτων ή πάσης φύσεως τμημάτων και παραρτημάτων...

Άδεια χρήσης μουσικών οργάνων & παράταση

Απαιτούμενα δικαιολογητικά : Αίτηση ενδιαφερόμενου (συνημμένο αρχείο). Φωτοαντίγραφο της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήματος ή της προέγκρισης που έχει χορηγηθεί από το Δήμο. Παράβολο σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. οικ. 61167/17-12-2007 (ΦΕΚ 2438/Β/2007). Δήλωση υπογεγραμμένη από μηχανικό, για...

Άδεια Λειτουργίας Βρεφονηπιακών Σταθμών & Ανανέωσης Λειτουργίας

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά αναφέρονται στο ΦΕΚ 645/Β/31-7-1997 (συνημμένο αρχείο). Επικοινωνήστε με το αρμόδιο γραφείο για να ενημερωθείτε για τον χρόνο και το κόστος εξυπηρέτησης.

Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος

Απαραίτητα δικαιολογητικά : Αίτηση ενδιαφερόμενου (συνημμένο αρχείο). Φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητας ή άλλου εγγράφου από τα προβλεπόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 3 του Ν. 2690/1999.(1) Μισθωτήριο συμβόλαιο του καταστήματος θεωρημένο από την Δ.Ο.Υ. ή Υπεύθυνη Δήλωση αν πρόκειται περί ιδιόχρησης...

Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας Θεάτρων

Απαραίτητα δικαιολογητικά : Αίτηση ενδιαφερόμενου (συνημμένο αρχείο). Φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητας ή άλλου εγγράφου από τα προβλεπόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 3 του Ν. 2690/1999. (1) Παράβολο σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. οικ. 61167/17-12-2007 (ΦΕΚ 2438/Β/2007). Υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος για τον...