Νομοθεσία για τους ΟΤΑ

Εκτυπώσιμη μορφή
ΠΔ 134 (ΦΕΚ Α’ 227/27-12-2010) - ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΟΤΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΥΠΕΣ – ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΝΑ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ & ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΝΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟ (ΦΕΚ Β’ 1294/13-08-2010)
ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΕΣ – ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΙ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΦΕΚ Β’ 1292/11-08-2010)
Ν.3840/2010 (ΦΕΚ Α’ 53/31-03-2010) – ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗ, ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ & ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΣΠΑ 2007-2013
Ν.3838/2010 (ΦΕΚ Α’ 49/24-3-2010) – ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ
Ν.3833/2010 (ΦΕΚ Α’ 40/15-03-2010) – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ – ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ
Ν.3812/2009 (ΦΕΚ Α’ 234/28-12-2009) - ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ
Ν.3979/2011 (ΦΕΚ Α΄138 16-06-2011) - ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (ΦΕΚ Β΄661/20-4-2011)
Ν.3870/2010 (ΦΕΚ Α' 138/09-08-2010) - ΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ & ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΥΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
Ν.3756/2009 (ΦΕΚ Α' 53/31-3-2009) - ΑΡΘΡΟ 23- ΜΕΙΩΣΗ ΤΕΛΟΥΣ ΠΑΡΕΠΙΔΗΜΟΥΝΤΩΝ
ΝΟΜΟΣ 3731/2008 (ΦΕΚ Α' 263/23-12-2008) - ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ & ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΛΟΙΠΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΕΣ
ΝΟΜΟΣ 3614/2007 (ΦΕΚ Α' 267/3-12-2007) - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΕΛΕΓΧΟΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007-2013
ΝΟΜΟΣ 3584/2007 (ΦΕΚ Α' 143/28-6-2007) - ΚΩΔΙΚΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΝΟΜΟΣ 3443/2006 (ΦΕΚ Α' 41/27-2-2006) - ΤΟΠΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΝΕΩΝ
ΝΟΜΟΣ 3274/2004 (ΦΕΚ Α' 195/19-10-2004) - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΘΗΣΕΑΣ"
ΝΟΜΟΣ 3013/2002 - ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΝΟΜΟΣ 2946/2001 - ΥΠΑΙΘΡΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ