Νομοθεσία έργων

Εκτυπώσιμη μορφή
1.Απόφαση 11389/93 (ΦΕΚ-185 Β'): Ενιαίος κανονισμός προμηθειών Τοπικής Αυτοδιοίκησης - ΕΚΠΟΤΑ
2.Απόφαση 1319/07 (ΦΕΚ 50 Β/23-1-2007): Καθορισμός ορίου προϋπολογισμού δαπάνης καλλιτε­χνικών έργων που εκτελούνται με απευθείας ανάθεση
3.Απόφαση 14053/ΕΥΣ 1749/08 (ΦΕΚ 540 Β/27-3-2008): Υπουργική απόφαση συστήματος διαχείρισης
4.Απόφαση 18130/07 (ΦΕΚ 1226 Β/17-7-2007): Καθορισμός ημερήσιων και εβδομαδιαίων νομαρχιακών εφημερίδων (πρώην επαρχιακών), ημερήσιων και εβδομαδιαίων τοπικών εφημερίδων (πρώην επαρχιακών εντός των νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης) που έχουν τη δυνατότητα καταχώρισης δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου
5.Απόφαση 2/28783Α/05 (ΦΕΚ – 1267 Β /9-9-2005): Καθορισμός της τιμής των καταχωρουμένων στον τύπο υπηρεσιακών δημοσιεύσεων του Δημοσίου και των Ν.Π.Δ.Δ.
6.Απόφαση 23957/07 (ΦΕΚ – 724 Β/8-5-07): Καθορισμός ορίου προϋπολογισμού δαπάνης μελετών έργων και υπηρεσιών των ΟΤΑ Α΄ βαθμού, των Συνδέσμων τους, των Νομικών τους Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, των Ιδρυμάτων τους και των ΔΕΥΑ του ν. 1069/1980 και του ν. 890/1979, πέραν του οποίου απαιτείται θεώρηση από την αρμόδια τεχνική υπηρεσία ύστερα από γνώμη τεχνικού συμβουλίου
7.Απόφαση 27319/02 (ΦΕΚ 945 Β/24-7-2002): Εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 13 του Ν. 2503/97
8.Απόφαση 29113/00 (ΦΕΚ 1111 Β/00): Αύξηση χρηματικών ορίων των π.δ/των 28/1980, 530/1981 και 1188/1981
9.Απόφαση 40700/06 (ΦΕΚ 1196 Β/31-8-2006): Αποφαινόμενα και γνωμοδοτούντα όργανα των Ο.Τ.Α. Α΄ βαθμού, Δημοτικών και Κοινοτικών Ιδρυμάτων, λοιπών Δημοτικών και Κοινοτικών Νομικών Προσώπων Δημο­σίου Δικαίου, Δημοτικών και Κοινοτικών Επιχειρήσε­ων των νόμων 1069/1980 και 890/1979 και Επιχειρήσε­ων και λοιπών Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου των Ο.Τ.Α. Α΄ βαθμού του π.δ/τος 410/1995 σε εφαρμο­γή του ν. 3316/2005 (ΦΕΚ 42 Α΄)
10.Απόφαση 69269/5387/90 (ΦΕΚ-678 Β'): Κατάταξη έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες, περιεχόμενο Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), καθορισμός περιεχομένου ειδικών περιβαλλοντικών μελετών (ΕΠΜ) και λοιπές συναφείς διατάξεις, σύμφωνα με το Ν. 1650/86
11.Απόφαση Δ17α/02/115/ΦΝ443/07 (ΦΕΚ 1586 Β/17-8-2007 ): Έγκριση 4ης βελτίωσης των πρότυπων τευχών διακηρύξεων δημοσίων έργων
12.Απόφαση ΕΔ2α/04/40/Φ.Ν. 294/86 (ΦΕΚ Β' 137): Καθορισμός ποσών για απευθείας ανάθεση μικρών έργων ή έργων συντήρησης
13.Απόφαση Η.Π. 15393/2332/02 (ΦΕΚ Β 1022/5-8-02): Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν.1650/1986 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Ν.3010/2002 «Εναρμόνιση του Ν.1650/86 με τις οδηγίες 97/11/ΕΕ και 96/61/ΕΕ κ.ά (Α'91)»
14.Απόφαση Η.Π. 37111/2021/03 (ΦΕΚ 1391 Β’/29-9-03): Καθορισμός τρόπου ενημέρωσης και συμμετοχής του κοινού κατά τη διαδικασία έγκρισης περιβαλλοντικών όρων των έργων και δραστηριοτήτων σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 5 του Ν. 1650/1986 όπως αντικαταστάθηκε με τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 3 του Ν. 3010/2002
15.Β.Δ. 17-5/15-6-59 ( ΦΕΚ Α 114 /15-6-59): Περί οικονομικής διοικήσεως και λογιστικού των Δήμων και Κοινοτήτων
16.Ν. 1418/84 (ΦΕΚ-23 Α'): Δημόσια έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων
17.Ν. 1650/86 (ΦΕΚ - 160 Α'): Για την προστασία του περιβάλλοντος
18.Ν. 2286/95 (ΦΕΚ Α' 19): Προμήθειες του δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων
19.Ν. 2362/95 (ΦΕΚ-247 Α'): Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους τους και άλλες διατάξεις
20.Ν. 2522/8-9-97 (ΦΕΚ-178 Α'): Δικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συμβάσεως δημόσιων έργων, κρατικών προμηθειών και υπηρεσιών σύμφωνα με την οδηγία 89/665 ΕΟΚ
21.Ν. 2690/9-3-99 (ΦΕΚ 45 Α'): Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις
22.Ν. 3068/02 (ΦΕΚ Α 274/14-11-02): Συμμόρφωση της Διοίκησης προς τις δικαστικές αποφάσεις, προαγωγή των δικαστών των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων στο βαθμό του συμβούλου Επικρατείας και άλλες διατάξεις
23.Ν. 3213/03 (ΦΕΚ 309 Α’/31-12-03): Δήλωση και έλεγχος περιουσιακής κατάστασης βουλευτών, δημόσιων λειτουργών και υπαλλήλων, ιδιοκτητών μέσων μαζικής ενημέρωσης και άλλων κατηγοριών προσώπων
24.Ν. 3263/04 (ΦΕΚ 179 Α’/28-9-04): Μειοδοτικό σύστημα ανάθεσης των δημόσιων έργων και άλλες διατάξεις
25.Ν. 3310/05 (ΦΕΚ 30 Α’/14-2-05): Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων
26.Ν. 3316/05 (ΦΕΚ 42 Α’/22-2-05): Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις
27.Ν. 3389/05 (ΦΕΚ Α 232/22-9-2005): Συμπράξεις Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα
28.Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ Α 114) Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων
29.Ν. 3469/06 (ΦΕΚ 131 Α/28-6-2006): Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις
30.Ν. 3548/07 (ΦΕΚ 68 Α/20-3-2007): Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις
31.Ν. 3614/07 (ΦΕΚ 267 Α/3-12-2007): Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών πα­ρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 – 2013
32.Π.Δ. 166/03 (ΦΕΚ Α 138/5-6-03): Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία 2000/35 της 29-6-2000 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές
33.Π.Δ. 171/87 (ΦΕΚ Α' 84): Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και άλλες σχετικές διατάξεις
34.Π.Δ. 270/81 (ΦΕΚ - 77 Α'): Περί καθορισμού των οργάνων, της διαδικασίας και των όρων διενέργειας δημοπρασιών δι εκποίησιν η εκμίσθωσιν πραγμάτων των δήμων και κοινοτήτων
35.Π.Δ. 28/80 (ΦΕΚ Α' 11): Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως [Ισχύει για ανάθεση υπηρεσιών]
36.Π.Δ. 315/30-12-99 (ΦΕΚ-302 Α'): Περί ορισμού του περιεχομένου και του χρόνου ενάρξεως της εφαρμογής του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου Δήμων και Κοινοτήτων (Ο.Τ.Α. Α' Βαθμού)
37.Π.Δ. 59/07 (ΦΕΚ 63 Α/16-3-2007): Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/17/ΕΚ «περί συντονισμού των δι­αδικασιών σύναψης συμβάσεων στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και των τα­χυδρομικών υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε
38.Π.Δ. 60/07 (ΦΕΚ 64 Α/16-3-2007): Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί συντονισμού των δια­δικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005
39.Π.Δ. 609/85 (ΦΕΚ-223 Α'): Κατασκευή δημοσίων έργων
40.Π.Δ. 61/04 (ΦΕΚ 54 Α’/19-2-04): Διαδικασία ελέγχου της συμμόρφωσης της Διοίκησης προς τις δικαστικές αποφάσεις
41.Π.Δ. 774/1980 (ΦΕΚ Α' 189): Περί κωδικοποιήσεως εις ενιαίον κείμενον των περί Ελεγκτικού Συνεδρίου ισχυουσών διατάξεων υπό τον τίτλον "Οργανισμός Ελεγκτικού Συνεδρίου [Άρθρο 19]
42.

Υπουργική Απόφαση  ΥΠΑΣΥΔ 14053/ΕΥΣ 1749/17.03.08